home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
   
 

 

FORMY VZDELÁVANIA  a PLÁNOVANÉ TERMÍNY

 

Dátum začiatku výučby:     22. január 2021

 
 
                  Konkrétna forma (spôsob) realizácie tej častí tohto vzdelávania, ktorá je ďalej uvedená s rozsahom 121 v-hod.,  bude
             závisieť od opatrení, ktoré budú v SR platiť  vzhľadom na pandémiu COVID-19.
                 Vysvetlívky k označovaniu hodín:    v-hod.  - 1 vyučovacia hodina = 45 minút,      hod. - 1 klasická hodina = 60 minút.
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A - Kombinovaná forma (prezenčná + dištančná)

                      B - Dištančná forma

   
      121 v-hod. - Prezenčná časť výučby (prednášky, laboratórne cvičenia)     121 v-hod  -  Dištančná časť výučby (náhrada prezenčnej časti výučby)
        30 hod.   - Praktická časť výučby - zmluvne zabezpečená prax      30 hod.    - Praktická časť výučby - zmluvne zabezpečená prax
      250 v-hod.  - Dištančná časť štúdia     250 v-hod.  - Dištančná časť štúdia

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

       A1 - Prednášky  (5 dvojdňových prednáškových sústredení) v Žiline:      B1 - Dištančná forma výučby (náhrada prednášok)
              každý uvedený deň  11 v-hod.  (11 vyučovacích hodín)               štúdijné materiály budú k dispozícii vo virtuálnych učebniach
   
             1. sústredenie        22.01.2021 - piatok - od 09:00 hod.  do 18:00  hod.       1. virtuálna učebňa  - obsahuje štúdijné materiály (v logickej nadväznosti
                                          23.01.2021- sobota - od 08:00 hod.  do 17:00 hod.           v súľade s učebnou osnovou) pre rozsah 22 v-hod
   
             2. sústredenie        29.01.2021 - piatok -  od 09:00 hod.  do 18:00 hod.       2. virtuálna učebňa  - obsahuje štúdijné materiály (v logickej nadväznosti
                                         30.01.2021 - sobota - od 08:00 hod.  do 17:00  hod.           v súľade s učebnou osnovou) pre rozsah 22 v-hod
   
            3. sústredenie        12.02.2021 - piatok - od 09:00 hod.  do 18:00 hod.       3. virtuálna učebňa  - obsahuje štúdijné materiály (v logickej nadväznosti
                                        13.02.2021 - sobota - od 08:00 hod.  do 17:00  hod.           v súľade s  učebnou osnovou) pre rozsah 22 v-hod
   
            4. sústredenie        19.02.2021 - piatok -  od 09:00 hod.  do 18:00 hod.       4. virtuálna učebňa  - obsahuje štúdijné materiály (v logickej nadväznosti
                                         20.02.2021 - sobota - od 08:00 hod.  do 17:00  hod.           v súľade s učebnou osnovou) pre rozsah 22 v-hod
   
            5. sústredenie        12.03.2021 - piatok -  od 09:00 hod.  do 18:00 hod.       5. virtuálna učebňa  - obsahuje štúdijné materiály (v logickej nadväznosti
                                        13.03.2021 - sobota - od 08:00 hod.  do 17:00  hod.           v súľade s učebnou osnovou) pre rozsah 22 v-hod
           
        Rozvrhy hodín prézenčnej časti výučby:       LOGINy pre vstup do virtuálnych učební a pre záznam do elektronickej
        presné rozvrhy hodín na jednotlivé prednáškové sústredenia budú vyhotovené       prezenčky budú účastníkom zasielané elektronickou poštou vopred
        a účastníkom tohto vzdelávania zasielané pred príslušným sústredením       pred dátumom aktivácie príslušných virtuálnych učební.

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

       A2 - Praktická časť výučby - laboratórne cvičenia        B2 - Praktická časť výučby - laboratórne cvičenia
            - účasť na laboratórnych cvičeniach je povinná,             - účasť na laboratórnych cvičeniach je povinná,
              (kreslenie zapojení, elektronika - výpočty, postup montáže 1 f zásuvky  
              pevného rozvodu a vidlice pohyblivého prívodu, porovnanie navrhnutých        Cestou virtuálnej učebne účastnikom budú zadané úlohy.
              zapojení s realizáciami na cvičnom paneli, revízie el.ručného náradia, ... )        Pre vstup do virtuálnej učebne a zároveň pre záznam do elektronickej
         prezenčky  účastníkom bude zaslaný LOGIN.
              Protokoly z prác účastníci odovzdajú, na prekontrolovanie, vyučujúcim.        Po vysvetlení:
         Účastníci majú za úlohu vypracovať najmenej 3 protokoly (elektronika,
       Termíny laboratórnych cvičení (LC) - každý si vyberie len 1 termín:        silnoprúd, revízie elektrického ručného náradia), ktoré elektronickou
       každý uvedený deň  11 v-hod.  (11 vyučovacích hodín)        poštou zašlú do určenej databázy.
        
             1. termín LC :  26.02.2021 - piatok  -  od 09:00 hod. do 18:00 hod.         Termín aktivovania virtuálnej učebne pre laboratórne cvičenia bude
             2. termín LC :  05.03.2021 - piatok  -  od 09:00 hod. do 18:00 hod.         účastníkom oznámený spolu so zaslaním LOGINu.
             3. termín LC :  19.03.2021 - piatok  -  od 09:00 hod. do 18:00 hod.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     A3  a B3 - Praktická časť výučby - Odborná prax - 30 hod.
táto časť je rovnaká pre  A3 i B3  (kombinovaná i dištančná forma)
 
Každý účastník si zmluvne zabezpečí odbornú prax vo firme
Tlačivá na zabezpečenie a splnenie odbornej praxe účastníci dostanú od vzdelávacej inštitúcie.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A4 a B4 - Dištančná časť štúdia - 250 hod. (riadená dištančná forma výučby)
          táto časť je rovnaká pre  A4 i B4  (kombinovaná i dištančná forma)
 

            Dátumy študovania, počty hodín a odborné témy   účastníci tohto vzdelávania zapisujú do výkazov .

            Účastníci elektronickou formou (virtuálna učebňa, zásielkovňa, el. pošta)  dostávávajú ďalšie študijné materiály a úlohy na precvičovanie.

            Rešenia priebežne  zadávaných úloh účastníci zapisujú , prestredníctvom príslušnej aplikácie, do databázy riešených úloh.      

            Termíny:  dátumy riadenej výučby (prístupy do virtuálneých učební, zasielanie ďalších študijných materiálov  a úloh)

                             budú účastníkom oznamované a zadávané elektronickou poštou         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 A5 - Záverečné skúšky - ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM -       B5 - Záverečné skúšky - ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM -

Záverečných skúšok "elektrotechnické minimun" sa môže zúčastniť osoba, ktorá absolvovala najmenej 75 % výučby

   
                 Overenie vedomostí :           Overenie vedomostí :
             - praktická časť skúšky - zadaný projekt, ktorý účastníci vyhotovia doma,         - praktická časť skúšky - zadaný projekt, ktorý účastníci vyhotovia doma,
             - písomná časť skúšky (test),         - písomná časť skúšky (test) - dištančná forma,
             - ústna, blok 3 otázok - komisionálna, skúška         - blok 3 otázok - komisionálna, skúška - dištančná forma
   
     Na písomnej i komisionálnej skúške je osobná prítomnosť skúšaných osôb.         Odpovede na otázky testov i na 3 otázky z bloku otázok skúšané osoby,
          prostredníctvom príslušných webových aplikácii, zapisujú do databáz
          odpovedí (skúšanie dištančnou formou).

Plánované termíny záverečných skúšok  "elektrotechnické minimum" :

             Na záverečné skúšky sa účastníci prihlásia (zapíšu) len na jeden deň z následovných termínov:

             24.03.2021    (streda) -  1. deň záverečných skúšok

             25.03.2021    (štvrtok) - 2. deň záverečných skúšok

             26.03.2021    (piatok) -  3. deň záverečných skúšok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A6 a B6 - Záverečné skúšky - získanie osvedčenia  § 21 - elektrotechnik    (podľa vyhl. MPSVR SR  č. 508/2009 Z. z.)

táto časť je rovnaká pre  A6 i B6  (kombinovaná i dištančná forma)

 
           Táto skúška je voliteľná: 
           Po úspešnom vykonaní záverečných skúšok z "elektrotechnického minima" môžu (ale nemusia) absolventi
           vykonať skúšku pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v rozsahu:    § 21 - elektrotechnik

 

            Overenie vedomosti pre získanie osvedčenia  § 21 - elektrotechnik:

                            - písomná časť záverečnej skúšky (test),

          - ústna, komisionálna, skúška

 

                             Na oboch častiach tejto skúšky je osobná prítomnosť skúšaných osôb.

 

   Plánované termíny záverečných skúšok  "§ 21 - elektrotechnik" :

 
        - pri prezenčnej forme výučby - v rovnakom dni ako záverečné skúšky "elektrotechnického minima",

        - pri dištančnej forme výučby - termíny budú stanovené minimálne 14 dní pred skúškou.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

         POZNÁMKA: v odôvodnených prípadoch môže nastať zmena uvedených termínov a foriem realizácie vzdelávania.

 

          Kde prebieha výučba (prednášky):   

          prezenčná výučba prebieha v Žiline - presná adresa bude prijatým účastníkom oznámená elektronickou poštou

 

          Možnosti ubytovania (pri dvojdňových prednáškových sústredeniach):

          o možnostiach ubytovania, prijatí účastníci budú vopred informovaní elektronickou poštou
 

 Návrat a ďalšie informácie - kliknite sem

 

   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina