Elektrotechnické minimum MARKAB Žilina

 

                 
 
 

 
  spoločnosť MARKAB je už 32 rokov Váš partner vo vzdelávaní  
 

 
 

Základné informácie o spoločnosti MARKAB

 

X

 
 

Spoločnosť  MARKAB s.r.o. so sídlom v Žiline, bola založená v roku 1991. Svoje aktivity od vzniku firmy venuje vzdelávaniu,

organizovaniu seminárov, vývoju programov vzdelávacieho charakteru, tvorbe a vydávaniu publikácií a pod.
 
Od svojho vzniku bola činnosť spoločnosti MARKAB orientovaná na následovné aktivity:
- vzdelávanie elektrotechnikov (školenia, skúšky, vydávanie osvedčení),
- vzdelávanie obslúh zdvíhacích zariadení (školenia, skúšky, vydávanie preukazov),
- vzdelávanie v oblasti rekvalifikácií (školenia, skúšky vydávanie osvedčení "účtovník" - podvojné účtovníctvo),
- vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti,
- tvorba SW (aplikačné programové vybavenie: e-learning, dtb systém - zoznamSTN, ...),
- tvorba a dodávky znalostných databáz pre e-learning (elektro, zdvíhacie zariadenia, BOZP, ...),
- vydavateľská činnosť,
- revízie elektrických zariadení
 
Od roku 2007 sa spoločnosť MARKAB s.r.o. orientuje najmä na:
- vzdelávanie elektrotechnikov na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce SR,
- vzdelávanie revíznych technikov EZ na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce SR,
- tvorba a dodávky SW systémov pre elektronické vzdelávanie (e-learning),
- tvorba a dodávky znalostných databáz pre e-learning,
- vydávanie odborných publikácií pre elektrotechnikov,
- vydávanie cenníkov vybraných prác (práca na elektrických zariadeniach, revízie elektrických zariadení, ...),
- tvorba a dodávky výučbových videofilmov z oblasti "elektro" (DVD, VHS),
 
V roku 2014 do aktivít spoločnosti MARKAB s.r.o. pribudlo:
- vzdelávanie v akreditovaných vzdelávacích programoch ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM na základe akreditácií od MŠVVaŠ SR
   Absolventi tohto vzdelávacieho programu získajú osvedčenie, ktoré im umožňuje získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti
   v elektrotechnike podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.. - osvedčenie potrebné pre prácu na vyhradených technických
   zariadeniach elektrických.
   Toto vzdelávanie je určené pre osoby, ktoré majú vzdelanie v neelektrotechnickom učebnom alebo študijnom odbore (SO, ÚSO a
  VŠ) a pre svoje zamestnanie potrebujú elektrotechnickú kvalifikáciu.