Elektrotechnické minimum MARKAB Žilina
                 
 
 

 
  spoločnosť MARKAB je už 30 rokov Váš partner vo vzdelávaní  
 

 
 
 

X

 
 
 

 

V PERSPEKTÍVNOM ODBORE

 

 

 

Ministerstvom školstva SR akreditované nadstavbové štúdium

pre získanie elektrotechnickej kvalifikácie

 

 

určené pre osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie, ktoré

majú záujem zamestnať sa v oblasti elektrotechniky prípadne získať
živnostenské oprávnenie z odboru „elektrotechnika“
 
Výučba: dištančná forma (cez internet) formou virtuálnych učební,
 

Dĺžka vzdelávania: 3 mesiace  (vrátane záverečných skúšok - dištančne - cez internet),

 

Miesto konania: dištančná forma výučby je riadená lektormi vzdelávacej  inštitúcie

                            - účastníci vzdelávania (študenti) vstupujú do virtuálnych učební

                              cez internet z domáceho prostredia.

 
Cena: 625 €  + DPH

Úrady práce (UP), sociálnych vecí a rodiny, môžu uvedený poplatok uhradiť.       

Informujte sa na vašom Úrade práce

(žiadosť na tlačive z UP musíte na UP odovzdať najneskoršie 2 týždne pred začiatkom vzdelávania)

 

Požadované vstupné vzdelanie:

Účastníci tohto vzdelávacieho programu, predtým musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie:
                             - buď SO (výučný list technického zamerania),
                        - alebo USO (maturitné vysvedčenie),
                        - alebo USV gymnázium (maturitné vysvedčenie).
 

§21 – elektrotechnik – účastníci tohto vzdelávacieho programu, hneď po úspešnom absolvovaní,

                                             môžu získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike 

                                             §21-elektrotechnik, podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na rekvalifikáciu v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu

„elektrotechnické minimum“ (EM), je potrebné vopred sa prihlásiť na:

   

www.markab.sk  alebo:     e-mail:markab@markab.sk     tel.: 041 5626188

 

Na skúšku pre §21 sa účastníci prihlasujú počas vzdelávania EM.