home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie, školenia
 > Školenia elektrotechnikov
 > Školenia revíznych technikov
 > Aktualizačné školenia
 > Skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Iné
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Práca na EZ (sprostredk.)
 > Montážne práce
 > Revízie el. ručného náradia
 > Revízie elektric. spotrebičov
 > Revízie elektrických zariadení
 > Projekčné práce
 > Iné
 
     
     
     
  ELEKTROENERGETIKA

 

 
       
       
     
       
       
 
Novák M., Kopecký V. , ELEKTROENERGETIKA                                                                          obj. kód: P47
Roch M., Braciník P.:  
  - CD - elektronická učebnica                       cca 470 str.            ISBN 978-80-89072-41-5
  - do prostredia  Windovs Internet Explorer (Microsoft)
Cena: 15,40 € vrátane DPH
  (
   
Ďalšie informácie: Elektronické publikácie - internetový obchod
   
   
   
   
 

ELEKTROENERGETIKA – OBSAH

 

Hlavný obsah

  1.                 Úvod
  2.                 Rozvod elektrickej energie
  3.                 Výroba elektrickej energie
  4.                 Elektrické stanice
  5.                 Prenos elektrickej energie
  6.                 Elektroenergetika a životné prostredie
  7.                 Literatúra
 

 

 

1                     Úvod

 

 

2                     Rozvod elektrickej energie                                  hore

  2.1                   Projektová dokumentácia
  2.1.1                Činnosti od spoločenskej potreby po kolaudáciu stavby
  2.1.1.1              Prípravná fáza (stavebný zámer)
  2.1.1.2              Projektová fáza (projekt pre stavebné konanie)
  2.1.1.3              Realizačná fáza
  2.1.1.4              Východisková revízia elektrickej inštalácie
  2.1.2                Schémy v elektrických inštaláciách
  2.1.2.1              Vysvetľujúce schémy
  2.1.2.2              Vykonávacie schémy
  P1                    Prehľad písmenového značenia funkčných jednotiek
  P2                    Značky pre pôdorysné situačné schémy
  P3                    Symboly uvádzané na prístrojoch
  2.2                   Dimenzovanie a istenie elektrickej inštalácie
  2.2.1                Elektrické prípojky
  2.2.2                Vodiče elektrických inštaláciíň
  2.2.3                Vodič PEN v pevných inštaláciách
  2.2.4                Prierezy uzemňovacích vodičov
  2.2.5                Istenie elektrických inštalácií proti nadprúdom a skratom
  2.3                   Prúdové a napäťové chrániče
  2.3.1                Prúdové chrániče
  2.3.1.1              Princíp funkcie prúdového chrániča
  2.3.1.2              Charakteristiky prúdových chráničov
  2.3.1.3              Unikajúce prúdy
  2.3.1.4              Označovanie prúdových chráničov
  2.3.1.5              Selektivita prúdových chráničov
  2.3.1.6              Zásady použitia prúdových chráničov
  2.3.1.7              Použitie prúdových chráničov v existujúcich TN-C inštaláciách
  2.3.1.8              Spojenie vodičov PE a N za prúdovým chráničom
  2.3.2                Napäťové chrániče
  2.3.2.1              Podmienky použitia napäťových chráničov
  2.3.2.2              Uzemňovacie a ochranné vodiče v obvodoch s napäťovým chráničom
  2.3.2.3              Náhrada napäťového chrániča prúdovým chráničom
  2.4                   Ochrana pred bleskom
  2.4.1                Z histórie blesku
  2.4.2                Fyzikálne prejavy blesku
  2.4.3                Systémy ochrany pred bleskom
  2.4.3.1              Vonkajší systém ochrany pred bleskom (bleskozvod)
  2.4.3.1.1           Zachytávacia sústava
  2.4.3.1.2           Sústava zvodov
  2.4.3.1.3           Uzemňovacia sústava
  2.4.3.1.4           Prichytenie a spoje
  2.4.3.2              Vnútorný systém ochrany pred bleskom
  2.3.2.2.1           Ekvipotenciálne pospájanie proti blesku
  2.3.2.2.2           Elektrická izolácia vonkajšieho LPS

 

  3                     Výroba elektrickej energie                                hore
  3.1                   Zdroje elektrickej energie
  3.1.1                Energetické zdroje
  3.1.2                Rozdelenie zdrojov elektrickej energie
  3.1.3                Základné energetické pojmy
  3.1.4                Diagram zaťaženia
  3.2                   Elektrárne
  3.2.1                Tepelné elektrárne
  3.2.1.1              Klasické elektrárne
  3.2.1.1.1           Kondenzačné elektrárne
  3.2.1.1.2           Teplárne
  3.2.1.1.3           Elektrárne so spaľovacími turbínami
  3.2.1.1.4           Paroplynové elektrárne
  3.2.1.1.5           Kogeneračné elektrárne
  3.2.1.2              Jadrové elektrárne
  3.2.1.2.1           Princíp uvoľňovania jadrovej energie
  3.2.1.2.2           Jadrové palivo a palivový cyklus
  3.2.1.2.3           Jadrové reaktory
  3.2.1.3              Geotermálne elektrárne
  3.2.1.4              Bioelektrárne
  3.2.1.4.1           Energia biomasy
  3.2.1.4.2           Výroba elektrickej energie z biomasy
  3.2.1.4.3           Význam energetického využitia biomasy
  3.2.2                Vodné elektrárne
  3.2.2.1              Vodné turbíny
  3.2.2.2              Priehradové vodné elektrárne
  3.2.2.3              Haťové vodné elektrárne
  3.2.2.4              Derivačné vodné elektrárne
  3.2.2.5              Prečerpávacie vodné elektrárne
  3.2.2.6              Prílivové elektrárne
  3.2.2.7              Elektrárne využívajúce energiu vln
  3.2.2.8              Malé vodné elektrárne
  3.2.3                Veterné elektrárne
  3.2.3.1              Výkon veterných elektrárni
  3.2.3.2              Možnosti uplatnenia veterných elektrárni
  3.2.4                Slnečné elektrárne
  3.2.4.1              Priame premeny slnečnej energie
  3.2.4.1.1           Fotické premeny
  3.2.4.1.2           Elektrické premeny
  3.2.4.1.3           Tepelné premeny
  3.2.4.2              Nepriame premeny slnečnej energie
  3.2.4.2.1           Mechanické premeny
  3.2.4.2.2           Organické premeny
  3.2.4.3              Využitie slnečnej energie
  3.3                   Netradičné zdroje elektrickej energie
  3.3.1                Elektrochemické palivové články
  3.3.2                Tepelné čerpadlá

 

  4                     Elektrické stanice                                         hore
  4.1                   Elektrické rozvodné zariadenia
  4.1.1                Spôsoby pripojenia elektrických staníc do elektrizačnej sústavy
  4.1.2                Rozvodné zariadenia vn a vvn
  4.1.2.1              Prvky rozvodní
  4.1.2.1.1           Prípojnice
  4.1.2.1.2           Odbočky
  4.1.2.1.3           Transformátory
  4.1.2.1.4           Reaktory a tlmivky
  4.1.2.1.5           Kompenzačné kondenzátory
  4.1.2.1.6           Elektrické ochrany
  4.1.2.2              Prehľadové schémy rozvodní
  4.1.3                Riadiaci a informačný systém
  4.1.3.1              Ovládanie
  4.1.3.2              Riadenie elektrickej stanice
  4.1.4                Spoločné a pomocné zariadenia elektrických staníc
  4.1.4.1              Dozorňa
  4.1.4.2              Napájanie vlastnej spotreby
  4.1.4.3              Akumulátorové batérie a rozvod jednosmerného napätia
  4.1.4.4              Výroba a rozvod stlačeného vzduchu
  4.1.4.5              Uzemňovacia sústava
  4.1.4.6              Pomocné a obslužné zariadenia
  4.2                   Ochrany vedení a transformátorov
  4.2.1                Princípy ochrán v elektrických staniciach
  4.2.2                Základné typy ochrán
  4.3                   Elektrické meranie
  4.3.1                Systémy diaľkového merania a signalizácie
  4.3.2                Zber a prenos informácií
  4.3.3                Koncepcia merania v elektrickej stanici

 

  5                     Prenos elektrickej energie                               hore
  5.1                   Elektrizačná sústava
  5.1.1                Prepojené elektrizačné sústavy
  5.1.2                Elektrizačná sústava Slovenska
  5.2                   Elektrické vedenia
  5.2.1                Základné elektrické parametre vedení
  5.2.1.1              Odpor – Rezistancia
  5.2.1.2              Zvod
  5.2.1.3              Indukčnosť
  5.2.1.4              Kapacita
  5.2.2                Striedavé vedenia a siete
  5.2.2.1              Výpočet vedenia s rovnomerne rozloženými parametrami
  5.2.2.2              Výpočet vedenia s náhradnými článkami
  5.2.2.3              Výkony v trojfázových sústavách
  5.2.2.4              Zvláštne prípady prenosov
  5.2.3                Jednosmerné vedenia a siete

 

  6                     Elektroenergetika a životné prostredie          hore
  6.1                   Vplyv elektroenergetiky na životné prostredie
  6.1.1                Elektroenergetika a životné prostredie
  6.1.2                Ekologické náklady
  6.2                   Ekologické dôsledky výroby elektrickej energie
  6.2.1                Pôsobenie výrobných zariadení na životné prostredie
  6.2.1.1              Klasické elektrárne a teplárne
  6.2.1.2              Jadrové elektrárneň
  6.2.1.3              Vodné elektrárne
  6.2.1.4              Veterné elektrárne
  6.2.1.5              Geotermálne elektrárne
  6.2.1.6              Bioelektrárne
  6.2.1.7              Slnečné elektrárne
  6.2.2                Zmiešanie účinku výrobných zariadení na životné prostredie
  6.2.2.1              Opatrenia pre klasické tepelné elektrárne a teplárne
  6.2.2.2              Opatrenia pre jadrové elektrárne
  6.2.2.3              Ozón a ozónová diera
  6.3                   Ekologické dôsledky prenosu elektrickej energie
  6.3.1                Pôsobenie elektrických sieti na životné prostredie
  6.3.1.1              Ochranné pásmo
  6.3.1.2              Elektromagnetické pole
  6.3.1.3              Rušenie rádiokomunikácií
  6.3.1.4              Poškodenie objektov
  6.3.1.5              Pôsobenie elektrických staníc na životné prostredie
  6.4                   Ekologické dôsledky spotreby elektrickej energie
  6.4.1                Energetické štítkovanie elektrospotrebičov
  6.4.2                Energetické štítkovanie budov
  7                     Literatúra                                                            hore                                                    

 

 

 

 
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina