Elektrotechnické minimum MARKAB Žilina

 

                 
 
 

 
  spoločnosť MARKAB je už 30 rokov Váš partner vo vzdelávaní  
 

 
 

ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

akreditovaný vzdelávací program

- nadstavbové štúdium pre osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie -

 

X

 
 

štúdium umožňujúce získať základné elektrotechnické vzdelanie nutné pre splnenie kvalifikačnej požiadavky pre získanie osvedčenia a oprávnenia:

 

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

- živnostenské oprávnenie z odboru "elektrotechnika"   

 
Ako a kde je možné získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. §21 - elektrotechnik:
 

- v MARKABe - hneď po absolvaní Elektrotechnického minima (na základe žiadosti), alebo

v ktorejkoľvek vzdelávacej inštitúcii, ktorá na príslušné vzdelávanie má oprávnenie od Národného

inšpektorátu práce,

- ku žiadosti žiadaťeľ - absolvent akreditovaného vzdelávacieho programu, priloží tieto doklady:

  a) doklad o ukončení strednej školy (výučný list alebo maturitné vysvedčenie),

  b) doklad o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu Elektrotechnické minimum ,

  c) posudok o zdravotnej spôsobilosti pre prácu na elektrických zariadeniach

 

- pre § 21 - elektrotechnik sa nevyžaduje preukazovanie odbornej praxe.

- v elektrotechnike, pre činnosti na vyhradených technických zariadeniach elektrických, je možné odbornú 

  prax započítavať najskôr odo dňa získania §21- elektrotechnik, podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

- pre § 22 - samostatný elektrotechnik  sa vyžaduje preukázanie odbornej praxe v dĺžke najmenej 1 rok

 

Ako môžu držitelia osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu Elektrotechnické minimum, získať živnostenské oprávnenie:

 

Podľa Živnostenského zákona:

 
- pre vydanie živnostenského oprávnenia pre viazanú živnosť:
 

   Fyzická osoba, ktorá nezamestnáva iné osoby, musí predložiť osvedčenie o odbornej spôsobilosti

   v elektrotechnike minimálne podľa § 22 - samostatný elektrotechnik ( vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ).

 

  Osoba, ktorá zamestnáva i iné osoby, musí predložiť oprávnenie, ktoré môže získať od niektorej OPO

   organizácie, ktorá na to má oprávnenie od Národného inšpektorátu práce.

   Na vydanie oprávnenia je ale potrebné i osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

 

- pre vydanie živnostenského oprávnenia pre remeselnú živnosť z elektrotechnického odboru

 

  Absolvent tohto akreditovaného vzdelávacieho programu musí predložiť:

  a) doklad o ukončení (akejkoľvek) strednej školy (výučný list alebo maturitné vysvedčenie),

  b) doklad o získanej elektrotechnickej kvalifikácii - v tomto prípade je to osvedčenie o absolvovaní

      akreditovaného vzdelávacieho  programu  Elektrotechnické minimum,

c) doklad potvrdzujúci nadobudnutú odbornú prax v dĺžke požadujúcej Živnostenským zákonom,

d) na vydanie oprávnenia pre remeselnú živnosť sa nevyžaduje predloženia osvedčenia o odbornej

    spôsobilosti v elektrotechnike
 

 POZOR: ale bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, osoba nesmie pracovať  

                 na vyhradených technických  zariadeniach elektrických,  preto takéto osvedčenie je potrebné.