home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
     

 ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM - akreditovaný vzdelávací program

             POKYNY: Doplňte chýbajúce údaje.   
   
 

Prihláška na

akreditovaný vzdelávací program

 

ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

 
   
   
Dátum zaciatku:         
Miesto konania:        
   
Vzdelávanie kombinovanou formou (prezenčne, dištančne a odborná prax)  
Ďalšie informácie - kliknite sem  
   
DODÁVATEĽ: MARKAB s.r.o., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina
  IČO: 00615871   IČ DPH: SK2020444382
  tel./fax: +421 (0) 41 5626188   e-mail:markab@markab.sk
  číslo bankového účtu: 0076575193 / 0900 - SLSP a.s., pob. Žilina
   
ODBERATEĽ: Pozn.: - ak nemáte IČO alebo IČ-DPH, napíšte tam znak   X 
              - povinné údaje sú označené hviezdičkou  *
   
Názov firmy / meno:*
Ulica:*
Obec /mesto:*
PSČ:*
IČO:     IČ-DPH:   
   
Kontaktná osoba:*
e-mail:*  pre informáciu o odoslaní prihlášky
telefón/mobil:  
   
  Objednávame (za podmienok uvedených v tejto prihláške):
   
  Poplatok za jedného účastníka  bez  DPH :   €        pozn.: vopred neuhrádzať
  Poplatok pokrýva: prednášky, praktické cvičenia, riadenie dištančnej časti štúdia, skúška v základnom (prvom) termíne a vydanie osvedčenia (v prípade úspešného vykonania skúšky).   Základné študijné materiály účastníci tohto vzdelávania dostávajú bezplatne (zadarmo).
   
  Prihlasovaná osoba (účastník):   *
   
  Účastník má takéto stredoškolské vzdelanie (nie vysokoškolské), ktorým  plní požiadavky na vstupné vzdelanie:
 
 - SO s výučným listom,  alebo USO,   alebo  USV - gymnázium:  
   - učebný alebo študijný odbor (kód a názov):  
      
  - Požiadavky na vstupné stredoškolské (nie vysokoškolské) vzdelanie:
 
  Minimálne SO - stredné odborné vzdelanie technického zamerania (výučný list),
  alebo USO - úplné stredné odborné vzdelanie (maturitné vysvedčenie), okrem konzervatória,
  alebo USV - úplné stredné všeobecné vzdelanie - gymnázium (maturitné vysvedčenie).
   
         Celková suma na úhradu:      vrátane DPH 
  Kliknutím na PREKONTROLUJ  -  prekontroluje vyplnenie (prihlášku neodošle).
   
 
Ďalšie informácie pre vzdelávaciu organizáciu (napr dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie): *
 
   
  SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:         Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške a v súvisiacich dokladoch podľa zákona  č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní  v znení neskorších predpisov a vyhl. MŠ SR č. 97/2010 Z. z. v platnom znení a  s  ich rozširovaním formou kopírovania pre účely evidencie a informovania o vzdelávaní v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.            Odoslaním prihlášky - kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAJ" vyjadrite súhlas so spracovaním osobných údajov.
   
     kliknutím na OBJEDNAJ  prihlášku odošle.
   
X  

  

 

 

 

   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina