home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky   |   internetový  OBCHOD
   
 
 
  Vzdelávanie, školenia
 > Školenia elektrotechnikov
 > Školenia revíznych technikov
 > Aktualizačné školenia
 > Skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Iné
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Práca na EZ (sprostredk.)
 > Montážne práce
 > Revízie el. ručného náradia
 > Revízie elektric. spotrebičov
 > Revízie elektrických zariadení
 > Projekčné práce
 > Iné
     
 

    

 
 
 
  ERRATA                                                                          home
     
     
  V tejto časti budú uvádzané opravy nepresností, ktoré boli v publikáciách objavené po ich vydaní.  
  Prosíme čitateľov, aby na prípadné nepresnosti, preklepy a pod. upozornili na adrese:  markab@markab.sk  
     
  04 - Kto môže vykonávať revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elaktrických  
          spotrebičov  
          V publikácií P01 a P01a - Odborná spôsobilosť v elektrotechnike - ISBN 978-80-89072-63-7 - str. 116 a 118  
           a v Publikácii P06 - Revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov - str 18 a 28  
     
  KTO MôŽE VYKONÁVAŤ REVÍZIE A KONTROLY EL. RUČNÉHO NÁRADIA  A ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV:  
  Od 1. januára 2014 platí následovné:  
  Podľa § 9 ods.1 písm. d)  a e) vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení vyhl. MPSVR SR č. 398/2013 Z. z. :  
     
  a) kontrolu elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov  počas používania vykonáva prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až 24 vyhlášky MPSVR SR/2009 Z. z. v znení vyhlášky MPSV R SR č. 398/2013 Z. z.,  
     
  b) revíziu elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov  počas používania vykonáva prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24 vyhlášky MPSVR SR/2009 Z. z. v znení vyhlášky MPSVR SR č. 398/2013 Z. z. alebo prevádzkovateľom určená poučená osoba pod dohľadom osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24  
     
     
  03 - ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE - ISBN 978-80-89072-59-0   - rok vydania 2012:  
  str. 35 v nadpise "Impedancia poruchovej slučky pri použití nadprúdového istiaceho prvku: prúdový chránič" prečiarknite slovo "nadprúdového".  
  str. 46 v kapitole 4.8 dole: v zátvorke (pozri obr. 3-19 zmente na 4-21) a v tom istom odstavci ku vzdialenostiam A a B zameňte čísla takto A = 1,25 m (mimo dosahu rúk), B = 2,5 m  
  str, 50 smerovania na literatúru zmeňte takto:  [5] číslo 5 nahraďte číslom 115, [68] číslo 68 nahraďte číslom 311, [84, 85] čísla v zátvorke nahraďte číslom 375  
  str. 104 v tabuľke 19-1, LPL označte postupne  I   II   III   IV  
  str. 111 údaje v tabuľkách 19-10 a 19-11 sú čiastočne zmenené novými normami vydanými k 1.6.2012  
  str. 116 hore - text v bodoch 1)  2)  3)   nahraďte textom:   
     
  02 - ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE - ISBN 978-80-89072-63-7    - rok vydania 2013 :  
  str, 50 smerovania na literatúru zmeňte takto:  [5] číslo 5 nahraďte číslom 115, [68] číslo 68 nahraďte číslom 311, [84, 85] čísla v zátvorke nahraďte číslom 375  
  str. 116 a str. 118 (2x)  - Kto môže vykonávať revízie  - platí stanovisko NIP ako je uvedené  hore pre str. 116 pre ISBN 978-80-89072-59-0    - Stanovisko NIP je zo dňa 26.02.2013 a je k dispozícií v MARKABe s.r.o., Žilina  
     
  01 - Revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov  
  ISBN 978-80-89072-56-9  
  str. 18 - text za nadpisom nahraďte textom stanoviska NIP, ktoré je uvedené pre str. 116 ISBN 978-80-89072-59-0  
  str. 28 - text za nadpisom Kto môže vykonávať revízie ..nahraďte textom stanoviska NIP, ktoré je uvedené pre str. 116 ISBN 978-80-89072-59-0   
     
 
           
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina