home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie, školenia
 > Školenia elektrotechnikov
 > Školenia revíznych technikov
 > Aktualizačné školenia
 > Skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Iné
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Práca na EZ (sprostredk.)
 > Montážne práce
 > Revízie el. ručného náradia
 > Revízie elektric. spotrebičov
 > Revízie elektrických zariadení
 > Projekčné práce
 > Iné
 
     
        
     
     
 

BOZP- BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

 
     
       
 
Kopecký V.: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  na elektrických zariadeniach a v ich blízkosti,                    
  práca vykonávaná laikmi a poučenými osobami
  BOZP
 

                                                                 obj. kód: P03

   
  ISBN 978-80-89072-55-2
   
  knižné vydanie, A4, 100 strán
   
objednať: Knižné publikácie - internetový obchod MARKAB
   
   
   
Upozornenie: V prílohe č. 5  tejto publikácie je vzor zápisu
  o poučení podľa § 20 - poučená osoba
  (pozrite obsah)
   
   
       
       
 

Publikácia je určená na vzdelávanie (informovanie) zamestnancov, ktoré pre zamestnávateľov vyplýva zo zákonníka vpráce a zo zákona č. 124/2006 Z.z., na školenia vykonávané bezpečnostnými technikmi, na výučbu pre získanie odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. - § 20 až 24, ďalej  študentom elektrotechnických štúdijných odborov a elektrotechnikom z praxe na rýchlu orientáciu v príslušnej problematike, na poučovanie laikov pri práci v ochrannoím pásme elektrických zariadení (práca na poli v blízkosti vedení vysokého napätia, v chmelniciach, a pod.), na školenia postupu prác v obciach pri požiaroch a záplavách, atď.

   
       
 
 
 

OBSAH

1            Úvod

2            Základné práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov v oblasti

  ochrany práce

2.1         Základné práva a povinnosti vyplývajúce zo Zákonníka práce (ZP) 

2.1.1       Výber niektorých pojmov

2.1.2      Povinnosti zamestnávateľov

2.1.3      Povinnosti zamestnancov

2.1.4      Práva a povinnosti zamestnancov v oblasti ochrany práce

2.1.5      Kontrola odborovým orgánom

2.1.6      Inšpekcia práce (podľa ZP)  

2.2         Základné práva a povinnosti  vyplývajúce zo zákona o bezpečnosti práce

2.2.1      Niekoľko pojmov

2.2.2       Práva zamestnancov

2.2.3       Povinnosti zamestnancov

2.2.4       Povinnosti vedúceho zamestnanca

2.2.5       Povinnosti zamestnávateľa

2.2.5.1    Všeobecné povinnosti a kontrolná činnosť

2.2.6       Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť

2.2.7       Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

2.2.8       Preventívne a ochranné služby, bezpečnostnotechnická služba

2.2.9       Pracovná zdravotná služba

2.2.10     Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, prostriedkov a postupov 

2.2.11     Evidencia a registrácia pracovných úrazov, závažná priemyselná havária

2.3          Inšpekcia práce (podľa osobitného zákona)

2.3.1        Rozsah inšpekcie práce a orgány inšpekcie práce

2.3.1.1     Čo je inšpekcia práce

2.3.1.2     Kde sa vykonáva inšpekcia práce

2.3.1.3      Kto vykonáva inšpekciu práce 

2.3.2         Povinnosti fyzických a právnických osôb

3              Odborná spôsobilosť a kvalifikácia osôb pre činnosti na technických

    zariadeniach elektrických a na elektrických inštaláciách

3.1           Odborná spôsobilosť pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách

3.1.1        Poučená osoba (§20)

3.1.2        Elektrotechnik (§21), samostatný elektrotechnik (§22), elektrotechnik na

               riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky (§23), revízny technik (§24)  

3.2          Kvalifikácia osôb pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách

   a činnosti, ktoré osoby môžu vykonávať

 

3.2.1        Osoby bez elektrotechnického vzdelania (laik a poučená osoba)

3.2.1.1       Laik                                                                                                      hore

3.2.1.1.1    Ako prichádzajú laici do styku s elektrickými zariadeniami

3.2.1.1.2    Aké činnosti na EZ a v ich blízkosti môžu vykonávať laici

3.2.1.1.3    Na čo musia laici dbať pri obsluhe elektrických zariadení

3.2.1.1.4    Zakázané činnosti laikov na elektrických zariadeniach alebo v ich blízkosti

3.2.1.2        Poučená osoba

3.2.1.2.1     Aké činnosti na EZ a v ich blízkosti môžu vykonávať poučené osoby

3.2.1.3       Podmienky za ktorých môžu osoby bez elektrotechnického vzdelania

                 pracovať na elektrických zariadeniach alebo v ich blízkosti

3.2.1.3.1   Minimálne bezpečné vzdialenosti

3.2.1.3.2    Zábrany, vypnutie a zaistenie vypnutého stavu elektrických zariadení

3.2.1.3.3     Zahájenie a ukončenie práce  

3.2.2          Osoby s elektrotechnickým vzdelaním

3.2.2.1        Znalá osoba

3.2.2.1.1     Aké činnosti na EZ a v ich blízkosti môže vykonávať znalá osoba

3.2.2.2        Znalá osoba s vyššou kvalifikáciou

 

3.3         Práce v blízkosti nekrytých živých častí elektrických zariadení

3.3.1      Práca mimo dosahu

3.3.2      Zabezpečenie prác v blízkosti nekrytých živých častí elektrických zariadení

3.3.3      Správanie sa pri vykonávaní prác v blízkosti elektrických zariadení

3.3.4      Prejazd cestných vozidiel s nákladom pod trakčným vedením

3.3.5       ŽELEZNICE - Preprava kovových vodivých predmetov na otvorených

               železničných vozňoch

3.3.6       Vykladanie a nakladanie v blízkosti trakčného vedenia elektrických tratí

3.3.7       POĽNOHOSPODÁRSTVO – používanie mechanizačných prostriedkov

               v blízkosti elektrických vonkajších vedení

3.3.8       Indukované náboje

3.3.9       Práca na chmelniciach v blízkosti vonkajších elektrických vedení

4             Zakázané činnosti v ochrannom pásme elektrických zariadení

4.1          Ochranné pásma

4.2          Nadzemné elektrické vedenie

4.3          Podzemné elektrické vedenie

4.4           Elektrické stanice

5          Kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrických zariadení            hore                

5.1       Kedy sa vykonáva kontrola elektrických zariadení

5.2       Kontrola elektrického zariadenia, ktorá sa primerane vzťahuje

na všetky prostredia

5.2.1    Elektrické  zariadenia umiestnené v horľavých látkach alebo

 na horľavých látkach

5.2.2    Prestup elektrického rozvodu stavebnou konštrukciou

5.2.3    Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny

5.2.4    Spoje elektrických vodičov a káblov

5.2.5    Ďalej sa kontroluje

5.3       Kontrola v prostredí s nebezpečenstvom požiaru tuhých horľavých látok

5.4       Kontrola v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých prachov

5.5       Kontrola v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých kvapalín

5.6       V prostredí s nebezpečenstvom požiaru tuhých horľavých látok,

            horľavých prachov a horľavých kvapalín sa ďalej kontroluje

5.7       Kontrola v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov

5.8       Kontrola v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov

            a pár horľavých kvapalín

5.9       Kontrola v prostredí s nebezpečenstvom požiaru a výbuchu výbušnín

5.10     Kontrola v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov,

            horľavých plynov a pár horľavých kvapalín a v prostredí s nebezpečenstvom

            požiaru a výbuchu výbušnín

5.11     Kontrola dočasného elektrického zariadenia

5.12     Dokumentácia elektrického zariadenia

5.13     Prevodník tried reakcie na oheň > na stupeň horľavosti

6          Elektrické inštalácie pri požiaroch a záplavách

6.1       Bezpečnosť záchranárov a predchádzanie škodám

6.2       Kto môže v obci alebo vo firme pri požiari alebo záplave vypnúť elektrický prúd

6.3       Ochranné pomôcky, hasiace prostriedky a poskytovanie prvej pomoci

6.4       Postup prác (vypínanie elektrického prúdu )

6.5       Komu sa hlási požiar alebo záplava

6.6       Ako sa občania (zamestnanci) dozvedia komu treba hlásiť požiar alebo záplavu

6.7       Kto ohlasuje požiar alebo záplavu energertickému rozvodnému závodu

6.8       Priebeh záchranných prác pri požiari

6.9       Uvedenie elektrických zariadení do prevádzky (po požiari alebo záplave)

6.10     Doporučenie

7            Bezpečnostné značky

      (zákazové, výstražné, príkazové, záchranné, požiarne)         

8          Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom                                              hore

8.1       Povinnosť poskytnutia prvej pomoci

8.2       Kardiopulmonálna resuscitácia

8.3       Základná kardiopulmonálna resuscitácia

8.4       Kedy neposkytovať a kedy poskytovať kardiopulmonálnu resuscitáciu

8.5       Kedy začať kardiopulmonálnu resuscitáciu

8.6       Vznik a priebeh úrazu elektrickým prúdom

8.7       Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom (postup pri záchrane človeka)

 

9          Poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

9.1       Čo je osobnáňý ochranný pracovný prostriedok

9.2       Čo sa nepokladá za ochranný pracovný prostriedok

9.3       Kedy sa poskytujú osobné ochranné pracovné prostriedky

9.4       Na aké práce sa poskytujú osobné ochranné pracovné prostriedky

9.5       Kedy zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi pracovný odev a pracovnú obuv

9.6       Čo musí spĺňať osobný ochranný pracovný prostriedok

9.7       Pre aký počet osôb je určený osobný ochranný pracovný prostriedok

9.8       Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov

9.9       Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pri používaní osobných

            ochranných pracovných prostriedkov

10        Program „Bezpečný podnik“

10.1     Výhody účasti v programe „Bezpečný podnik“

10.2     Právny rámec programu „Bezpečný podnik“

10.3     Ciele programu „Bezpečný podnik“

10.4     Pravidlá a organizačné zásady programu „Bezpečný podnik“

11        Výučba a overovanie vedomostí v oblasti BOZP s podporou počítačov

 

12        Odporúčaná literatúra                                                                             hore

12.1     Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – právne predpisy

12.1.1  Zákony na stiahnutie z webovej stránky MPSVR SR

12.1.2  Právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

12.2     Výber ďalších právnych predpisov

12.3     Výber ďalšej odporúčanej literatúry      

12.4     Normy

 

11          Prílohy

  Príloha P1 – Vysvetlenie niektorých pojmov

  Príloha P2 – Označovanie napäťových rozsahov, napäťových pásiem

                         a tried objektov

  Príloha P3 – Označovanie vodičov farbami

  Príloha P4 – Vyhradené technické zariadenia elektrické

  Príloha P5 – Zápis o poučení (podľa § 20 vyhl. č. 508) – príklad

  Príloha P6 – Zápis o registrovanom pracovnom úraze

  Príloha P7 – Zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú osobné ochranné

                        pracovné prostriedky

12         Reklama                                                                                           hore

 

   
   
       
       
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina