home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie, školenia
 > Školenia elektrotechnikov
 > Školenia revíznych technikov
 > Aktualizačné školenia
 > Skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Iné
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Práca na EZ (sprostredk.)
 > Montážne práce
 > Revízie el. ručného náradia
 > Revízie elektric. spotrebičov
 > Revízie elektrických zariadení
 > Projekčné práce
 > Iné
 
     
         
     
 
 
  ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE    
       
 

 

   
       
 
   
    Kopecký V.: ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
  V ELEKTROTECHNIKE          obj. kód: P01
   
   
  ISBN 978-80-89072-63-7
   
  knižné vydanie, A4, 164 strán
  rok vydania: 2013
   
   objednať: nternetový obchod - knižné publikácie
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
  Publikácia je určená na prípravu na skúšky odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. - § 21 až 24), ďalej  študentom elektrotechnických štúdijných odborov a elektrotechnikom z praxe na rýchlu orientáciu v príslušnej problematike, ...    
       
 
 

HLAVNÝ OBSAH

1 Úvod
2 Základné rozdelenie elektrických zariadení
3 Elektrické siete, označovanie vodičov, svoriek, káblov a sieti
4 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
5 Triedy elektrických zariadení podľa ochrán
6 Uzemnenie a vodiče elektrických inštalácií
7 Kúpeľne – bezpečnosť elektrických zariadení v priestoroch s vaňou a sprchou
8 Umývacie priestory – bezpečnosť elektrických zariadení v umýv. priestoroch
9 Vodné nádrže
10 Elektrické prípojky
11 Rozvody v bytoch a vnútorných priestoroch
12 Prívodné a prepájacie šnúry, pohyblivé prívody, šnúrové vedenia
13 Obsluha elektrických vedení a práca na elektrických vedeniach
14 Obsluha el. prístrojov a práca na el. prístrojoch a rozvádzačoch
15 Názvoslovie, značky a výkresy v elektrotechn. a bezpečnostné značky
16 Elektrické zariadenia montované do horľavých látok a na horľavé látky
17 Ochrana pred podpätím
18 Prostredie pre elektrické zariadenia a vonkajšie vplyvy
19 Ochrana pred prepätím, LPS – systémy ochrany pred bleskom
20 Elektrické ručné náradie a elektrické spotrebiče – revízie a kontroly
21 Bezpečná práca na elektrických inštaláciách a bezpečná obsluha
22 Elektrické inštalácie v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu
23 Elektrické silnoprúdové inštalácie s napätím nad 1000 V
24 Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom
25 Technické požiadavky na výrobky a posudzovanie zhody
26 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
27 Inšpekcia práce
28 Odporúčaná literatúra
 
   
 

 

PODROBNÝ OBSAH                                                                                  hore

 
 
1 Úvod
2 Základné rozdelenie elektrických zariadení                                                                       hore
2.1 Technické zariadenia elektrické podľa miery ohrozenia
2.1.1 Podľa vyhlášky č. 508 / 2009
2.1.2 Podľa vyhlášky č. 718 / 2002
2.1.3 Podľa vyhlášky č. 74 / 1996
2.2 Technické zariadenia elektrické podľa napätí a tried objektov
3 Elektrické siete, označovanie vodičov, svoriek, káblov a sieti
3.1 Označovanie systémov sieti a ich vodičov
3.2 Striedavé elektrické siete
3.3 Jednosmerné elektrické siete
3.4 Označovanie vodičov
3.5 Označovanie vodičov a svoriek elektrických predmetov
3.6 Označovanie vývodov asynchrónnych motorov, zapojenie svorkovníc
3.7 Systém označovania káblov a vodičov
3.8 Kódové označovanie vodičov a káblov
3.9 Označovanie elektrických sietí – príklady
4 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
4.1 Rozdelenie ochrán podľa ich určenia
4.2 Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom živých častí)
4.2.1 Základná izolácia živých častí
4.2.2 Zábrany alebo kryty
4.2.3 Prekážky a umiestnenie mimo dosahu
4.2.3.1 Ochrana prekážkami
4.2.3.2 Ochrana umiestnením mimo dosahu
4.3 Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom živých častí)
4.3.1 Ochrana samočinným odpojením napájania – všeobecné informácie                         hore
4.3.1.1 Ochranné uzemnenie
4.3.1.2 Ochranné pospájanie
4.3.1.3 Samočinné odpojenie
4.3.1.4 Doplnková ochrana prúdovým chráničom
4.3.2 Ochrana samočinným odpojením napájania v sieťach systému TN
4.3.2.1 Distribučné rozvody systému TN
4.3.2.1.1 Uzemnenia v distribučnom rozvode systému TN
4.3.2.1.2 Časy samočinného odpojenia v distribučnom rozvode systému TN
4.3.2.1.3 Impedancia poruchovej slučky v distribučnom rozvode systému TN
4.3.2.1.4 Rozvod verejného osvetlenia na podperách distribučnej sústavy
4.3.2.2 Elektrické inštalácie nízkeho napätia systému TN
4.3.2.3 Impedancia poruchovej slučky v el. inštal. nízkeho napätia systému TN
4.3.2.4 Cudzie vodivé časti spojené so zemou
4.3.2.5 Ochranné prístroje v inštaláciách nízkeho napätia systému TN
4.3.2.6 Prúdové chrániče v systéme TN
4.3.2.7 Časy samočinného odpojenia napájania v inštaláciách systému TN
4.3.3 Ochrana samočinným odpojením napájania v sieti systému TT
4.3.4 Ochrana samočinným odpojením napájania v sieti systému IT
4.4 Ochrana malým napätím SELV a PELV a funkčné napätie FELV
4.4.1 Ochrana malým napätím SELV a PELV
4.4.2 Funkčné malé napätie FELV
4.5 Ochrana dvojitou alebo zosilnenou izoláciou, doplnková izolácia                              hore
4.5.1 Ochrana dvojitou alebo zosilnenou izoláciou
4.5.2 Doplnková izolácia
4.6 Zariadenia triedy ochrany II alebo rovnocenná izolácia, izolačné kryty
4.6.1 Typovo odskúšané zariadenia triedy ochrany II
4.6.2 Zariadenia s prídavnou izoláciou vyhotovenou počas montáže
4.6.3 Zariadenia so zosilnenou izoláciou vyhotovenou počas montáže
4.6.4 Izolačný kryt
4.7 Ochrana elektrickým oddelením
4.7.1 Ochrana elektrickým oddelením pri napájaní jedného spotrebiča
4.7.2 Ochrana elektrickým oddelením pri napájaní viac ako jedného spotrebiča
4.8. Ochrana nevodivým okolím
4.9. Ochrana neuzemneným miestnym pospájaním
4.10 Doplnková ochrana: prúdový chránič, napäťový chránič, doplnkové pospájanie
4.10.1 Doplnková ochrana: prúdový chránič
4.10.2 Doplnková ochrana: napäťový chránič
4.10.3 Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie
4.11 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v priestoroch s mimoriadným nebezpečenstvom zásahu elektrickým prúdom
4.12 Zabránenie dotyku susedných živých častí
4.12.1 Ručne ovládané prostriedky a súčasti určené na ručnú výmenu
4.12.2 Prvky určené na obsluhu a výmenu laikmi
4.12.3 Prvky určené na obsluhu alebo výmenu aspoň poučenými pracovníkmi
4.13 Ochrana obmedzením ustáleného prúdu a náboja
4.14 Kód IK - Stupne ochrany krytmi proti vonkajším mechanickým nárazom
5 Triedy elektrických zariadení podľa ochrán
6 Uzemnenie a vodiče elektrických inštalácií
6.1 Pracovné vodiče – dimenzovanie, vzdialenosti
6.1.1 Obvody, elektrické spoje, krížovanie a súbehy
6.1.2 Holé (neizolované) vodiče
6.1.3 Dimenzovanie pracovných vodičov
6.1.4 Pripojovanie hliníkových vodičov k modulovým prístrojom                                 hore
6.2 Uzemňovacie sústavy
6.2.1 Niekoľko pojmov vzťahujúcich sa k uzemneniam
6.2.2 Uzemňovacie sústavy
6.2.2.1 Uzemňovače
6.2.2.2 Uzemňovacie vodiče
6.2.2.3 Hlavná uzemňovacia prípojnica
6.2.2.4 Rezistivita pôdy a odpor uzemňovača
6.3 Ochranné vodiče a vodiče na pospájanie
6.3.1 Ochranné vodiče
6.3.1.1 Čím môžu byť tvorené ochranné vodiče
6.3.1.2 Vypínanie, zapínanie a istenie
6.3.1.3 Najmenšie prierezy ochranných vodičov
6.3.1.4 Vodič PEN v pevných inštaláciách
6.3.1.5 Ochranné vodiče zosilnené (na prúdy ochranných vodičov nad 10 mA)
6.3.2 Vodiče na ochranné pospájanie
6.3.2.1 Vodiče ochranného pospájania pripojené na hlavnú uzemňovaciu svorku
6.3.2.2 Vodiče ochranného pospájania určené na doplnkové pospájanie
6.3.3 Zachovanie elektrickej spojitosti ochranných vodičov
6.3.4 Spájanie rôznych uzemňovacích sústav
7 Kúpeľne – bezpečnosť elektrických zariadení v priestoroch s vaňou a sprchou
7.1 Zóny v kúpeľniach a sprchách
7.2 Ochranné opatrenia v priestoroch s vaňou alebo sprchou
8 Umývacie priestory – bezpečnosť elektrických zariadení v umýv. priestoroch        hore
8.1 Umývací priestor je vymedzený
8.2 Elektrické zariadenia v umývacích priestoroch
9 Vodné nádrže
9.1 Vymedzenie zón
9.2 Ochrany v jednotlivých zónach
10 Elektrické prípojky
11 Rozvody v bytoch a vnútorných priestoroch
11.1 Inštalačné zóny
11.2 Umiestnenie spínačov a zásuviek
11.3 Vedenia mimo inštalačných zón
11.4 Svetelné a zásuvkové obvody
12 Prívodné a prepájacie šnúry, pohyblivé prívody, šnúrové vedenia
12.1 Čo je prívodná šnúra a prepájacia šnúra
12.2 Čo je pohyblivý prívod a šnúrové vedenie a na čo sa používajú
12.3 Predlžovací pohyblivý prívod
13 Obsluha elektrických vedení a práca na elektrických vedeniach
14 Obsluha el. prístrojov a práca na el. prístrojoch a rozvádzačoch
15 Názvoslovie, značky a výkresy v elektrotechn. a bezpečnostné značky
15.1 Schémy v elektrických inštaláciách
15.2 Vysvetľujúce schémy
15.3 Vykonávacie schémy
15.3 Bezpečnostné značky
16 Elektrické zariadenia montované do horľavých látok a na horľavé látky               hore
17 Ochrana pred podpätím
18 Prostredie pre elektrické zariadenia a vonkajšie vplyvy
18.1 Určovanie vonkajších vplyvov
18.1.1 Postup určovania vonkajších vplyvov
18.1.2 Štruktúra kódu vonkajších vplyvov
18.1.3 Príklady označovania vonkajších vplyvov
19 Ochrana pred prepätím, LPS – systémy ochrany pred bleskom
19.1 Prepätia podľa pôvodu ich vzniku
19.2 Skupiny prepätí v nn sieťach, spôsoby šírenia prepätia
19.3 Ochrana elektrických systémov pred prepätím, prepäťové ochrany
19.4 Triedy zvodičov prepätí
19.5 Ochrana pred bleskom (LPS systémy)
19.5.1 Niektoré skratky, termíny a definície
19.5.2 Úroveň ochrany pred bleskom (LPL)
19.5.3 Vonkajší systém ochrany pred bleskom (bleskozvod), ochranný priestor
19.5.4 Kladenie vodičovzachytávacej sústavy na strechu, materiál a rozmery
19.5.5 Náhodné zachytávače
9.5.6 Zvody
19.5.7 Skúšobné svorky
19.5.8 Uzemňovacia sústava
19.5.9 Vnútorný systém ochrany pred bleskom (ekvipotenciálne pospájanie)                   hore
19.5.10 Ochrana pred nebezpečným dotykovým a krokovým napätím
19.5.11 Revízie systémov ochrany pred bleskom (revízie LPS)
20 Elektrické ručné náradie a elektrické spotrebiče – revízie a kontroly
20.1 Revízie a kontroly ručného náradia
20.2 Kontroly a revízie elektrických spotrebičov
20.3 Informácie o novej norme ČSN 33 1600 edícia 2
21 Bezpečná práca na elektrických inštaláciách a bezpečná obsluha
21.1 Bezpečnosť elektrických zariadení – všeobecné zásady
21.2 Kvalifikácia osôb pre obsluhu a prácu na EZ a v ich blízkosti
21.3 Obsluha elektrických zariadení, upratovanie
21.4 Práca na elektrických zariadeniach
21.4.1 Práca na EZ bez napätia
21.4.2 Práca na EZ nn v blízkosti častí pod napätím
21.4.3 Práca na EZ pod napätím (PPN) – všeobecné zásady pre všetky napätia
21.4.3.1 Rozdelenie PPN
21.4.3.2 Všeobecné zásady pre PPN
21.4.3.3 Práca na elektrických zariadeniach mn
21.4.3.4 Práca na elektrickej inštalácii nn pod napätím
21.4.3.5 Práca na elektrickej inštalácii vn, vvn a zvn bez napätia
21.4.3.6 Práca na elektrickej inštalácii vn, vvn a zvn v blízkosti časti pod napätím                 hore
21.4.3.7 Práca na elektrickej inštalácii vn, vvn a zvn pod napätím
21.4.3.8 Práca na vypnutých, ale inak nezaistených elektrických inštaláciách
21.4.3.9 Práca na elektrickej inštalácii vykonávaná cudzími (vyslanými) pracovníkmi
21.4.3.10 PPN sú zakázané (kedy sú zakázané)
21.5 Zaistenie bezpečnosti
21.5.1 Stručná charakteristika jednotlivých opatrení
21.5.2 ZRP – Zvláštny režim prevádzky
21.5.3 Zaistenie pracoviska
21.5.3.1 Vypnutie a odpojenie zariadenia
21.5.3.2 Odskúšanie, zemnenie, skratovanie, označenie a ohradenie pracoviska
21.5.4 Ústne, telefonické a rádiofonické dorozumievanie
21.5.5 Dovolenie na zahájenie práce
21.5.6 Dozor pri práci
21.5.7 Prerušenie práce vykonávanej pod dozorom
21.5.8 Skončenie a kontrola vykonanej práce
21.5.9 Pripojenie elektrických inštalácii na napájanie po ukončení práce
21.6 Vysvetlenie niektorých pojmov používaných v kapitole 21
22 Elektrické inštalácie v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu
22.1 Povinnosti zamestnávateľov
22.2 Výber zariadení podľa kategórií, výstražná značka
22.3 Prehliadky a údržba
22.4 Úradné skúšky
22.5 Odporúčania výrobcov zariadení určených do obj. s nebezpeč. výbuchu                      hore
23 Elektrické silnoprúdové inštalácie s napätím nad 1000 V
23.1 Elektrické stanice
23.2 Viac elektrárni umiestnených samostatne
23.3 Elektrický systém továrne, závodná elektráreň alebo iné verejné prevádzky
23.4 Požiadavky na elektrické zariadenia, dokumentácia
23.5 Bezpečnostné opatrenia
23.5.1 Ochrana pred dotykom živých častí
23.5.2 Označovanie
23.5.3 Ďalšie opatrenia
23.5.4 Ochrana osôb v prípade dotyku neživých častí, uzemňovacie sústavy
24 Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom
24.1 Vznik a priebeh úrazu elektrickým prúdom
24.2 Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom
25 Technické požiadavky na výrobky a posudzovanie zhody                                               hore
26 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
26.1 Podľa zákona 124
26.1.1 Vymedzenie niektorých pojmov
26.1.2 Povinnosti zamestnávateľa
26.1.3 Práva a povinnosti zamestnancov
26.1.4 Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť
26.1.5 Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
26.1.6 Preventívne a ochranné služby, bezpečnostnotechnická služba
26.1.7 Pracovná zdravotná služba, ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
26.1.8 Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, prostriedkov a postupov
26.1.9 Evidencia a registrácia pracovných úrazov, závažná priemyselná havária
26.2 Odborná spôsobilosť v elektrotechnike
27 Inšpekcia práce
27.1 Rozsah inšpekcie práce a orgány inšpekcie práce
27.2 Povinnosti fyzických a právnických osôb
28 Odporúčaná literatúra                                                                                          hore
 
 
 
 
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina