home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
 
 
 

ODBORNÁ  SPÔSOBILOSŤ  V  ELEKTROTECHNIKE

 
     
 

OVERENIE VEDOMOSTÍ,  OSVEDČENIE

 
 

elektrotechnik, samostatný elektrotechnik, elektrotechnik na riadenie

 
 

(§§ 21, 22, 23 vyhl. 508/2009 Z. z. v platnom znení)

 
     
     
 
Spôsob záverečného overenia vedomostí: - písomná skúška (min. 30 otázok),  
  - ústna skúška (min. 5 otázok)  
     
podmienky pre vydanie osvedčenia: - vek najmenej 18 rokov (zákon. č. 124/2006 Z. z.),  
  - vzdelanie a prax podľa osobitného predpisu (vyhl. MPSVR SR 508/2009 Z. z. v platnom znení),  
    (pozri - klikni na voľbu    > Vyhláška 508 - elektrotechnici )  
  - zdravotná spôsobilosť podľa osobitného predpisu,  
  - absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom (vyhl. č. 356/2007 Z. z.)  
    (pozri - klikni na voľbu    > Vyhláška 508 - elektrotechnici )  
  - overenie odborných vedomostí (zákon č. 124/2006 Z.z., vyhl. č. 356/2007 Z.z.)  
     
  Odborné  vzdelanie :  
 

Odborné vzdelanie, pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

je posudzované:

- podľa § 3 písm. e  vyhlášky č. 508/2009 Z.  z. v platnom znení
- a podľa § 21 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v platnom znení

                                     (pozri - klikni na voľbu    > Vyhláška 508 - elektrotechnici )

 
 
  Odborná  prax pre §§ 21, 22, 23 a 24:  
 
Odborná prax podľa § 3 písm. f  vyhlášky č. 508/2009 Z.z., na účely tejto vyhlášky sa rozumie::
- odborná prax: činnosť pri projektovaní, konštruovaní, montáži, oprave, rekonštrukcii a výkone kontroly
  stavu bezpečnosti technického zariadenia príslušnej skupiny,
 
Zápočet dĺžky odbornej praxe, pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike,
 podľa  vyhlášky č. 508/2009 Z. z.  (podľa § 25 tejto vyhlášky) sa posudzuje takto:
- do dĺžky odbornej praxe sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom
  zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu,
- ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia
  a príslušnej triedy objektu bol prerušený dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta
  iba polovica času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením,
- do dĺžky odbornej praxe sa započítava aj polovica času vykonávania činnosti na inom technickom
  zariadení elektrickom.
 
     
  Požadovaná odborná  prax pre §§ 21, 22 a 23:  
     
  § 21 - elektrotechnik - odborná prax sa nevyžaduje  
     
  § 22 - samostatný elektrotechnik:  
 
    do 1000 V nad 1000 V
pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu vyučený, USO, VŠ 1 rok 2 roky
 
     
  § 23 - elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky:  
 
    do 1000 V nad 1000 V
pre činnosti vykonávané na technickom zariadení vyučený 4 roky 5 rokov
elektrickom vrátane bleskozvodu USO 3 roky 4 roky
  2 roky 3 roky
 
     
osvedčenie bude vydané: - do jedného mesiaca po splnení podmienok pre vydanie osvedčenia  
 
     
 
   
   
 
  Cena (poplatok) za odbornú prípravu, vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia - pozri "Cenník vzdelávacích aktivít"  
     
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina