home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
   
 

VZDELÁVANIE  ELEKTROTECHNIKOV

 

 
Termíny začiatku výučby (OP - odborná príprava a AOP - aktualizačná odborná príprava) sú uvedené na titulnej strane  
   

Prechod k elektronickým prihláškam na  OP a AOP  - kliknite sem

 
 
OP - Odbornú prípravu elektrotechnikov (školenie) možno v MARKABe  absolvovať i podľa individuálnych  
štúdijných plánov. Takúto formu OP (podľa individuálnych štúdijných plánov) je potrebné  dohodnúť  
osobne  alebo  písomne e-mailom: markab@markab.sk     alebo    telefonicky (041 5626188)  
 
OP - odborná príprava (školenie) pred skúškou pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike  
sa vykonáva podľa zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predoisov  
a podľa vyhlášok MPSVR SR č. 356/2007 Z. z. a č. 508/2009 Z .z  v platnom znení  
 
Potrebné tlačivá 05.1 (žiadosť, odborná prax, ... ) si môžete stianuť - kliknite sem:  na stiahnutie     
 
Podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.,  činnosti na technickom zariadení elektrickom môže podľa odbornej spôsobilosti vykonávať:
          § 20 - poučená osoba,
          § 21 - elektrotechnik,
          § 22 - samostatný elektrotechnik,
          § 23 - elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky,
          § 24 - revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického
 
 
Podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., technické zariadenia  rozdeľujeme podľa miery ohrozenia do skupín:  
- skupina A: technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia,  
- skupina B: technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia,  
- skupina C: technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia  
 
Technické zariadenia skupiny A a skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia (pozn.: rozdelenie technických zariadení podľa skupín a druhov je uvedené v prílohe č.1 vyhlášky č. 508),   
 
Činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom môže vykonávať osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa §§ 21, 22, 23 alebo 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.  
 
 

Odborné vzdelanie - podľa § 3 písm. e  vyhlášky č. 508/2009 Z.z., na účely tejto vyhlášky odborným vzdelaním sa rozumie:

odborné vzdelanie: ukončené stredoškolské vzdelanie technického smeru alebo vysokoškolské vzdelanie, ktorých súčasťou  je výučba
   obsahujúca aspoň opis konštrukcie a funkcie príslušného technického zariadenia;   pre posúdenie odborného vzdelania, ktoré je

   podmienkou pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, je potrebné postupovať podľa § 21 vyhlášky č. 508

 

Odborné vzdelanie pre odbornú spôsobilosť v elektrotechnike podľa §§ 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (je uvedené v § 21 tejto

vyhlášky):

- podľa § 21, ods. 1: ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie,

- podľa § 21, ods. 2: odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom štúdijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou
  je výučba   zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické  xx) ,
  alebo absolvovanie ďalšieho odborného vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom programe  9a)  zameranom na technické zariadenia
  elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín.
     
  Poznámka k odkazu 9a)  a k  xx) :  
  9a)  § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov .  
  xx)  ktorých učebných a študijných odborov sa to týka je uvedené v Metodickom usmernení MŠ SR č. 9/2010 a č. 8/2014
 
Odborná prax podľa § 3 písm. f  vyhlášky č. 508/2009 Z.z., na účely tejto vyhlášky sa rozumie::
- odborná prax: činnosť pri projektovaní, konštruovaní, montáži, oprave, rekonštrukcii a výkone kontroly stavu bezpečnosti technického
   zariadenia príslušnej skupiny,
 
Zápočet dĺžky odbornej praxe pre §§ 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.  (podľa § 25 tejto vyhlášky):
- do dĺžky odbornej praxe pre §§ 21 až 24 sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom
  príslušného napätia a príslušnej triedy objektu,
- ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu bol prerušený
  dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba polovica času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením,
- do dĺžky odbornej praxe pre §§ 22, 23 a 24 sa započítava aj polovica času vykonávania činnosti na inom technickom zariadení elektrickom.
 
Rozsah osvedčenia (podľa § 3 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.): druh vykonávanej činnosti na technickom zariadení podľa druhu a rozsahu technického zariadenia rozdeleného do skupín podľa miery ohrozenia
 
     
  OSVEDČENIA VYDANÉ DO 31. decembra 2009:  
  Podľa § 27 vyhlášky č. 508: Na základe osvedčenia platného k 31.12.2009 možno vykonávať činnosti podľa tejto vyhlášky (vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.)  na vyhradených technických zariadeniach elektrických uvedených v prílohe č. 1 tejto vyhlášky len v rozsahu, na ktorý boli vydané.  
  Ak rozsah osvedčenia platného k 31. decembru 2009 podľa skupiny a druhu vyhradeného technického zariadenia nezodpovedá skupine a druhu technického zariadenia podľa prílohy č. 1, možno činnosti na tomto vyhradenom technickom zariadení podľa prílohy č. 1 vykonávať len po získaní osvedčenia príslušného rozsahu.  
     
     
  Požadovaná odborná  prax pre §§ 21, 22 a 23:  
     
  § 21 - elektrotechnik - odborná prax sa nevyžaduje  
     
  § 22 - samostatný elektrotechnik:  
 
    do 1000 V nad 1000 V
pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu vyučený, USO, VŠ 1 rok 2 roky
 
     
  § 23 - elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky:  
 
    do 1000 V nad 1000 V
pre činnosti vykonávané na technickom zariadení vyučený 4 roky 5 rokov
elektrickom vrátane bleskozvodu USO 3 roky 4 roky
  2 roky 3 roky
 
     
 
Súvisiace právne predpisy:   - Zákon č. 124/2006 Z.z. v aktuálnom znení,
    - Vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z.z.,
    - Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.,     atď.
     
Rozsah vzdelávania: 05.1 A - do 1000 V, objekty triedy A (bez nebezpečenstva výbuchu):
    A.1  elektrotechnik (§21): 18 hodín,
    A.2 - samostatný elektrotechnik (§22): 21 hodín,
    A.3 - elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky (§23): 24 hodín
     
  05.1 B - nad 1000 V, objekty triedy A (bez nebezpečenstva výbuchu):
    B.1 - elektrotechnik (§21): 19 hodín >> A.1 +  1 h.
    B.2 - samostatný elektrotechnik (§22): 23 hodín >> A.2 + 2 hod.
    B.3 - elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky (§23): 27 hodín >> A.3 + 3 hod.
     
  05.1 C - do 1000 V, objekty triedy B (s nebezpečenstvom výbuchu):
    C.1 - elektrotechnik (§21): 19 hodín >> A.1 +  1 h.
    C.2 - samostatný elektrotechnik (§22): 23 hodín >> A.2 + 2 hod.
    C.3 - elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky (§23): 27 hodín >> A.3 + 3 hod.
     
  05.1 D - elektrické zariadenia v regulačných staniciach plynu, objekty triedy B1
          (s nebezpečenstvom výbuchu):
    D.1 - elektrotechnik (§21): 19 hodín >> A.1 +  1 h.
    D.2 - samostatný elektrotechnik (§22): 23 hodín >> A.2 + 2 hod.
    D.3 - elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky (§23): 27 hodín >> A.3 + 3 hod.
     
 
     
 
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina