home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
   
 

 

 ABSOLVENTI Elektrotechnického minima si môžu otvoriť remeselné alebo viazané živnosti

- podmienky -

 

                Obsah:

 

                A – Remeselná živnosť

                B – Viazaná živnosť

                C – Revízie elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov počas používania

 

A - REMESELNÁ ŽIVNOSŤ – pre odbor elektrotechnika

Pre vydanie živnostenského oprávnenia na remeselnú živnosť pre oblasť elektrotechniky sa podľa Živnostenského zákona vyžaduje, aby žiadateľ o takéto živnostenské oprávnenie Živnostenskému úradu predložil tieto doklady:

 

1. doklad, ktorým žiadateľ preukáže elektrotechnickú kvalifikáciu - takýmito dokladom

    môže byť:

 

a)    výučný list elektrotechnického učebného odboru alebo maturitné vysvedčenie

elektrotechnického študijného odboru alebo vysokoškolský diplom elektrotechnického študijného odboru      

         alebo

 b)   výučný list neelektrotechnického učebného odboru alebo maturitné vysvedčenie neelektrotechnického študijného odboru ku ktorému (výučnému listu alebo maturitnému vysvedčeniu) žiadateľ pripojí osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu so zameraním na elektrotechniku v rozsahu vzdelávacieho programu minimálne 400 hodín (takýmto osvedčením je osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM v spoločnosti MARKAB s.r.o., Žilina

POZNÁMKA: pre vydanie živnostenského oprávnenia pre remeselnú živnosť Živnostenský úrad nevyžaduje predloženie i osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (§§ 22, 23, 24 podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.) – ALE aby držiteľ takéhoto živnostenského oprávnenia mohol pracovať i na vyhradených technických zariadeniach elektrických, musí byť držiteľom i osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, čo je v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z.

 

2. doklad, ktorým žiadateľ preukáže odbornú prax v elektrotechnickom odbore v rozsahu

    najmenej 2 roky

 

      POZNÁMKA: Takáto požiadavka na dĺžku odbornej praxe sa vyžaduje vždy, nezávisle na

      tom akými dokladmi žiadateľ preukazuje elektrotechnickú kvalifikáciu. 

      Pozor:  v elektrotechnike sa odborná prax môže počítať len odo dňa kedy príslušná osoba

      získala elektrotechnickú kvalifikáciu - činnosti na elektrických zariadeniach vykonávané pred

      získaním dokladu o elektrotechnickej kvalifikácii sa do odbornej elektrotechnickej praxe

      nepočíta.

 

B - VIAZANÁ ŽIVNOSŤ – pre odbor elektrotechnika

Podľa Živnostenského zákona, absolvent akreditovaného vzdelávacieho programu zameraného na elektrotechniku v rozsahu vzdelávania minimálne 400 hodín (patrí sem i absolvent akreditovaného vzdelávacieho programu ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM v spoločnosti MARKAB s.r.o., Žilina) môže získať i živnostenské oprávnenie pre viazanú živnosť.

 

Žiadateľ predkladá Živnostenskému úradu tieto doklady:

 

1.   oprávnenie   (podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.)

alebo

2.   doklad o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.)

 

Ak osoba (žiadateľ o živnostenské oprávnenie viazanej živnosti) nikoho ďalšieho nebude zamestnávať, na vydanie živnostenského oprávnenia viazanej živnosti stačí, aby predložil doklad o odbornej spôsobilosti, ktorým je osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - minimálne   § 22 - samostatný elektrotechnik (pozn.: na vydanie osvedčenia §22 – samostatný elektrotechnik je vyžadovaná odborná prax v elektrotechnike najmenej 1 rok).

 

Ak osoba (žiadateľ o živnostenské oprávnenie viazanej živnosti) bude zamestnávať i ďalšie osoby s osvedčeniami o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, na vydanie živnostenského oprávnenia viazanej živnosti musí živnostenskému úradu predložiť oprávnenie, ktoré, na základe žiadosti môže získať od niektorej OPO organizácie (napr. od: Technická inšpekcia, Štátna skúšobňa Piešťany, TUV Slovakia, ... )

 POZNÁMKA: Do oprávnenia viazanej živnosti Živnostenský úrad napíše len to, čo je uvedené v Živnostenskom zákone - to ale nevadí, lebo toto živnostenské oprávnenie sa vydáva  buď na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike  alebo na základe oprávnenia a tieto doklady presne špecifikujú aké činnosti na elektrických zariadeniach príslušný držiteľ tohto živnostenského oprávnenia môže vykonávať.

 

C – REVÍZIE ELEKTRICKÉHO RUČNÉHO NÁRADIA A ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV

 

Podľa § 9 ods. (1) pism. d) a e) vyhl MPSVR č. 508/2009 Z. z. (časová verzia od: 1.9.2014):

 

Stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje:

-       rrevíziu elektrického ručného náradia počas používania a revíziu elektrického spotrebiča počas používania vykonáva prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24 alebo prevádzkovateľom určená poučená osoba pod dohľadom osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24.

 

-       kontrolu elektrického ručného náradia počas používania a kontrolu elektrického spotrebiča počas používania vykonáva prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až 24

 

Aké činnosti je potrebné vykonať počas revízii alebo kontrol elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov počas ich používania sú uvedené v STN 33 1600 a STN 33 1610

 

 Návrat a ďalšie informácie - kliknite sem

 

 

   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina