home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Montážne práce
 > Revízie el. ručného náradia
 > Revízie elektric. spotrebičov
 > Revízie elektrických zariadení
 > Projekčné práce
 > Iné
 
     
     
 

INTERNETOVÉ STRÁNKY (inštitúcie, inšpekcia, prístroje, materiál, služby, ... ) 

 
     
 
  Ministerstvá, NIP, IP, OPO :  
     
 
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  www.employment.gov.sk
 Národný inšpektorát práce SR  www.nip.sk
   
 Zbierka zákonov SR  www.zbierka.sk
   
"opo" organizácie:  
 TI, a.s.  www.tisr.sk
 TÜV Slovakia, s.r.o.  www.tuvslovakia.sk
 E.I.C. , s.r.o.  www.eic.eu.sk
 TSÚ, š.p.  www.tsu.sk
 
     
     
  Dodávatelia meracích prístrojov :  
     
 
 METRA Blansko  www.metra.cz
 ILLKO Blansko  www.illko.cz
 MICRONIX  www.micronix.sk
   
  experiment      POKUS-x1
 
     
     
  Dodávatelia "elektro" materiálu a elektrických zariadení (rozvádzače, káble, ističe, chrániče, ... )  
     
 
 HASMA, s.r.o., Krompachy  www.hasma.sk
   
   
   
 
 
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina