Internetový obchod spolocnosti MARKAB
Hlavná stránka obchodu  |   Obchodné a dodacie podmienky  |   Kontakt  |   Registrácia  |   Prihlásenie sa  |   Nákupný košík  |   Odchod z obchodu    
Vyhľadávanie

Naša ponuka
KOMPLETNÁ PONUKA
> Cenníky prác a revízií
> e-learning (výučba s PC)
> Publikácie elektronické
> Publikácie knižné
= Učebnice, príručky
= Zborníky prednášok, ...
> Tlačivá (tlačené + CD)
> Výučbové DVD filmy

Najnovšie produkty
> P44 - SATURN - V10-03 - e-learningový systém (XP/7/8/.. )
> P01a - Odborná spôsobilosť v elektrotechnike (v cene pre školy a pri jednorázovom odbere 10 ks a viav)
> P01 - Odborná spôsobilosť v elektrotechnike
> P03a - BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a v ich blízkosti – práca vykonávaná laikmi a poučenými osobami (v cene pre jednorázový odber 10 ks a viac)
> P12a - AOP - Aktualizačná odborná príprava (v cene pri jednorázovom odbere 10 ks a viac)
> P12 - AOP - Aktualizačná odborná príprava
  KOMPLETNÁ PONUKA>> Publikácie knižné

Kód produktu Položiek: 12  
 
P01 - Odborná spôsobilosť v elektrotechnike

P01 - Odborná spôsobilosť v elektrotechnike

Rok vydania: 2016, 164 strán A4 + obal. Určenie príručky: školitelom a osobám, ktoré sa pripravujú na skúšku odbornej spôsobilos ti v elektrotec hnike. Výber z obsahu príručky: - Úvod, - Základné rozdelenie elektric

Dostupnosť: Skladom
Cena: 11.00 EUR s DPH
Detail produktu
 
P01a - Odborná spôsobilosť v elektrotechnike (v cene pre školy a pri jednorázovom odbere 10 ks a viav)

P01a - Odborná spôsobilosť v elektrotechnike (v cene pre školy a pri jednorázovom odbere 10 ks a viav)

Rok vydania: 2016, 164 strán A4 + obal. Určenie príručky: školitelom a osobám, ktoré sa pripravujú na skúšku odbornej spôsobilos ti v elektrotec hnike. Výber z obsahu príručky: - Úvod, - Základné rozdelenie elektric

Dostupnosť: Skladom
Cena: 8.25 EUR s DPH
Detail produktu
 
P02 - Elektrotechnická spôsobilosť - otázky a odpovede

P02 - Elektrotechnická spôsobilosť - otázky a odpovede

P02 - Elektrotec hnická spôsobilos ť - otázky a odpovede. Obsahuje: otázky a odpovede zo 4 okruhov - Ochrana pred úrazom elektrický m prúdom; Bezpečnost né požiadavky na obsluhu a prácu na EZ; Technické predpisy, zákony, vyhlášky; Prvá pomoc p

Dostupnosť: Skladom
Cena: 8.80 EUR s DPH
Detail produktu
 
P03 - BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a v ich blízkosti – práca vykonávaná laikmi a poučenými osobami

P03 - BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a v ich blízkosti – práca vykonávaná laikmi a poučenými osobami

Rok vydania: 2011, 100 strán A4 + obal. Určenie príručky: útvarom personalis tiky, školitelom a poučeným osobám - pre školenia odbornej spôsobilos ti podľa §20-poučen á osoba, vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. (poučenie vykonáva fyzic

Dostupnosť: Skladom
Cena: 5.50 EUR s DPH
Detail produktu
 
P03a - BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a v ich blízkosti – práca vykonávaná laikmi a poučenými osobami  (v cene pre jednorázový odber 10 ks a viac)

P03a - BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a v ich blízkosti – práca vykonávaná laikmi a poučenými osobami (v cene pre jednorázový odber 10 ks a viac)

Rok vydania: 2011, 100 strán A4 + obal. Určenie príručky: útvarom personalis tiky, školitelom a poučeným osobám - pre školenia odbornej spôsobilos ti podľa §20-poučen á osoba, vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. (poučenie vykonáva fyzic

Dostupnosť: Skladom
Cena: 4.40 EUR s DPH
Detail produktu
 
P05 - Ochrana pred prepätím a ochrana pred bleskom

P05 - Ochrana pred prepätím a ochrana pred bleskom

P05 - Ochrana pred prepätím a ochrana pred bleskom. Obsahuje: vysvetleni a čo je prepätie, možné zdroje prepätia v elektricke j sieti, šírenie prepätia, účinky prepätia na elektrické zariadenia a spôsoby ochrany pred prepätím; venuje sa aj

Dostupnosť: Skladom
Cena: 8.80 EUR s DPH
Detail produktu
 
P06 - Revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov (akt. v 02/2014)

P06 - Revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov (akt. v 02/2014)

P06 - Revízie a kontroly elektrické ho ručného náradia a elektrický ch spotrebičo v Aktualizov ané v 02-2014 podľa vyhl. MPSVR SR č. 398/2013 Z. z., ktorou sa mení vyhláška 508. Obsahuje: princípy meraní (pri kontrolách a revíziách) elektrick

Dostupnosť: Skladom
Cena: 10.60 EUR s DPH
Detail produktu
 
P07 - Elektrické rozvody a inštalácie – 1

P07 - Elektrické rozvody a inštalácie – 1

P07 - Elektrické rozvody a inštalácie – 1 Obsahuje: * nn prípojky elektricke j energie * rozvádzače , rozvodnice * istenie vedení * uzemnenie a pospájanie v silových rozvodoch * ochrana proti nadprúdom * ochrana proti prepätiam * o

Dostupnosť: Skladom
Cena: 10.30 EUR s DPH
Detail produktu
 
P08 - Elektrické rozvody a inštalácie - 2

P08 - Elektrické rozvody a inštalácie - 2

P08 - Elektrické rozvody a inštalácie - 2 Obsahuje: tvorba projektove j dokumentác ie elektrický ch inštalácií , schémy v elektrický ch inštaláciá ch, značky pre situačné schémy, dočasné elektrické inštalácie : v prostriedk och určených na zábavu,

Dostupnosť: Skladom
Cena: 10.30 EUR s DPH
Detail produktu
 
P09 - Elektrické rozvody a inštalácie – 3

P09 - Elektrické rozvody a inštalácie – 3

P09 - Elektrické rozvody a inštalácie – 3 Obsahuje: základné požiadavky kladené na elektrické inštalácie v objektoch: kúpeľne, sprchárne, umývacie priestory, plavárne, vodné nádrže, bazény, fontány, kaskády, sauny, poľnohospo dárske a záhra

Dostupnosť: Skladom
Cena: 10.30 EUR s DPH
Detail produktu
 
P12 - AOP - Aktualizačná odborná príprava

P12 - AOP - Aktualizačná odborná príprava

Rok vydania 2016, 50 strán A4 + obal. Určenie príručky: účastníkom AOP a školitelom . Podľa §16 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, fyzická osoba, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilos ti v elektrotec h

Dostupnosť: Skladom
Cena: 5.50 EUR s DPH
Detail produktu
 
P12a - AOP - Aktualizačná odborná príprava   (v cene pri jednorázovom odbere 10 ks a viac)

P12a - AOP - Aktualizačná odborná príprava (v cene pri jednorázovom odbere 10 ks a viac)

Rok vydania 2013, 50 strán A4 + obal. Určenie príručky: účastníkom AOP a školitelom . Obsahová náplň tejto príručky je rovnaká ako je položka P12 (rozdiel je len v cene). Táto položka P12a je určená pre jednorázov ý odber 1

Dostupnosť: Skladom
Stará cena: 5.50 EUR s DPH
Cena: 4.95 EUR s DPH
Detail produktu
 
Akciové produkty
Obchod nemá momentálne žiadne akcie.
Všetky ceny sú uvádzané s DPH. © 2016 MARKAB spol. s r.o.