home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie, školenia
 > Školenia elektrotechnikov
 > Školenia revíznych technikov
 > Aktualizačné školenia
 > Skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Iné
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Práca na EZ (sprostredk.)
 > Montážne práce
 > Revízie el. ručného náradia
 > Revízie elektric. spotrebičov
 > Revízie elektrických zariadení
 > Projekčné práce
 > Iné
 
     
     
 
 

SATURN - V601 - mono    +    základné vedomostné databázy (sada A - v2)          obj. kód: P39

 
                    (bezpečnosť elektrických zariadení - elektrotechnická spôsobilosť)  
     
       
     
  Systém SATURN je programový systém určený do prostredia WINDOWS (verzia W XP-32  a  W 7 x86). V SATURNe je možné pracovať v dvoch základných režimoch (výučba a overovanie vedomostí). Pre výučbu i overovanie vedomostí sú určené vedomostné databázy - so systémom SATURN sú dodávané základné vedomostné databázy sada A verzia 2 (sú to databázy určené pre výučbu elektrotechnikov - bezpečnosť elektrických zariadení do 1000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu). V režime overovania vedomostí je možné 5 a 6 stupňové hodnotenie (1 až 5  a A až FX). Pre režim výučby sú k dispozícií nápovede vo formátoch rtf, avi, html, ppt, jpg, gif. Nápovede je možné využiť i v procese overovania vedomostí (nápovede povolené alebo zakázané). Ak sú nápovede počas overovania vedomostí povolené, výsledná známka sa znižuje o vopred stanovené percentá. Výsledky práce sa ukladajú do súborov a tiež je možné ich vytlačiť (v plnom znení zadania a odpovedí). Overovanie vedomostí obsahuje časti, kde odpoveď je možné vybrať z ponúkaných odpovedí a tiež odpoveď je potrebné napísať (cez klávesnícu) ako výsledok výpočtu alebo prekladu z cudzieho jazyka. V režime overovania vedomostí otázky sú generované náhodne a náhodne ˇje upravované i poradie odpovedí v otázke. Do jedného bloku pre overovanie vedomostí je možné súčasne nechať vyberať otázky až zo šiestich vedomostných databáz (databázy je potrebné vybrať zo zásobníka a určiť počty otázok z jednotlivých databáz). Počet vedomostných databáz pre systém SATURN je obmedzený len kapacitou disku. Do systému SATURN je možné dopĺňat ďalšie vedomostné databázy.  
     
  Obal obsahuje dve CD:  
  CD "SATURN - V601-53-mono" obsahuje: SW vyučovacieho systému SATURN-mono, demo verziu vedomostnej databázy, licenčné podmienky, základné pokyny, príručka (používateľská dokumentácia) systému SATURN-mono.  
  CD "SATURN - vedomostné databázy - dtb-sada-A-verzia 2" obsahuje štyri základné vedomostné databázy:   
  - (do 1000 V) ochrany pred úrazom elektrickým prúdom,  
  - (do 1000 V) bezpečná práca a bezpečná obsluha elektrických zariadení,  
  - prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom,  
  - elektrické schémy, značky, projektovanie.  
     
  So systémom SATURN-mono je dodávaná používateľská dokumentácie (príručka) v tlačenej i v elektronickej forme.  
     
                                                                                                                                                                         obj. kód: P39             
     
                                                                                                                                                       ISBN 978-80-89072-48-4  
     
  Objednať:  e-learning  - internetový obchod MARKAB  
     
 

 

OBSAH DATABÁZ - sada A - verzia 2

 

DTB102 - (do 1000 V) Bezpečná práca na EZ a bezpečná obsluha EZ

Obsahuje:

85 blokov (otázky, odpovede, obrázky, nápovede) - určené na výučbu (precvičovanie),

     z toho: 47 blokv - určené do testov,

                 83 blokov má textový výklad (nápovede)

 

DTB202 - (do 1000 V) Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

Obsahuje:

91 blokov (otázky, odpovede, obrázky, nápovede) - určené na výučbu (precvičovanie),

     z toho: 65 blokov - určené do testov,

                 42 obrázkov,

29 blokov má textový výklad (nápovede)

 

DTB302 - Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom, registrácia pracovných úrazov

Obsahuje:

76 blokov (otázky, odpovede, obrázky, nápovede) - určené na výučbu (precvičovanie),

      z toho: 53 blokov - určené do testov,

36 obrázkov

 

DTB402 - (do 1000 V) Schémy, označovanie (káble, svorky, vodiče), elektrické siete

Obsahuje:

78 blokov (otázky, odpovede, obrázky, nápovede) - určené na výučbu (precvičovanie),

     z toho: 50 blokov - určené do testov,

24 obrázkov

63 blokov má textový výklad (nápovede)

 

 
 
     
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina