home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie, školenia
 > Školenia elektrotechnikov
 > Školenia revíznych technikov
 > Aktualizačné školenia
 > Skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Iné
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Práca na EZ (sprostredk.)
 > Montážne práce
 > Revízie el. ručného náradia
 > Revízie elektric. spotrebičov
 > Revízie elektrických zariadení
 > Projekčné práce
 > Iné
 
     
     

        

             POKYNY: Doplňte chýbajúce údaje.   
   
 
Prihláška na školenie elektrotechnikov  
OP - odborná príprava (školenie), skúška, vydanie osvedčenia  
§§ 21, 22, 23 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.)  
   
  Dátum konania:        
  Miesto konania:        
   
  DODÁVATEĽ: MARKAB s.r.o., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina
  IČO: 00615871   IČ DPH: SK2020444382
  tel./fax: +421 (0) 41 5626188   e-mail:markab@markab.sk
  číslo bankového účtu: 0076575193 / 0900 - SLSP a.s., pob. Žilina
   
  ODBERATEĽ: Pozn.: ak nemáte IČO alebo IČ-DPH, napíšte tam znak   X 
              povinné údaje sú označené hviezdičkou  *
   
  Názov firmy / meno:*
  Ulica:*
  Obec /mesto:*
  PSČ:*
  IČO: *       IČ-DPH:*
   
  Kontaktná osoba:*
  e-mail:*
  telefón: 
   
 Účastník (priezvisko a meno): *  
     
  - Každého účastníka školenia prihlasujte samostatne (každý môže mať iné požiadavky).  
  - Úhradu za účastníkov z jednej firmy môžete urobiť jednou sumou, ktorá bude  
    vyjadrovať poplatky za všetkých vami prihlasovaných účastníkov.  

Objednávame (vyberte kliknutím do príslušného krúžku  * ):

 pokyny a podmienky účasti - kliknite sem    

   
 
    Základný rozsah:

rovnaká cena  pre §§ 21, 22, 23 bez DPH

EZ-01 EZ do 1000 V,  v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu (objekty triedy A)

72 *

    Pozn.: §21 alebo §22 alebo §23 - podľa dĺžky odbornej praxe  
       
    Rozšírenia základného rozsahu s cenami pre osoby, ktoré EZ-01 nerobili v MARKABe :

cena pre §§ 22, 23 bez DPH

EZ-12 len rozšírenie základného rozsahu (05.1-1a) o EZ nad 1000 V (do 35 kV)

65 *

EZ-13 len rozšír. základ. rozsahu (05.1-1a) o EZ v obj. s nebezp. výbuchu  (obj. tr. B1 a B)

70  € *

       
    Vernostné zľavy - zvýšenie § a rozšírenia:

cena pre §§ 22, 23 bez DPH

EZ-02 zvyšovanie § : EZ  do 1000 V, v objektoch bez nebezpeč. výbuchu (obj.ekty triedy  A)

60  € *

    Pozn.: - §22 alebo §23 - podľa dĺžky odbornej praxe  
                - táto zľava platí pre osoby, ktoré si zvyšujú § a predošlé osvedčenie alebo AOP  
                  robili v MARKABe  
       
EZ-03 len rozšírenie základ. rozsahu (05.1-1a alebo 05.1-1b) o EZ nad 1000 V (do 35 kV)

 50  € *

    Pozn.: - táto zľava platí pre osoby, ktoré základný rozsah (05.1-1a alebo 05.1-1b) robili  
                  v MARKABe  
       
EZ-04 len rozšírenie základ. rozsahu (05.1-1a) o EZ v obj. s nebezp. výbuchu  (obj. tr. B1 a B)

 55  € *

    Pozn.: - táto zľava platí pre osoby, ktoré základný rozsah (05.1-1a alebo 05.1-1b) robili   
                  v MARKABe  
       
    Balíky so zľavami - ak základ plus rozšírenia robíte v jednom termíne (bude vydané len jedno osvedčenie):

cena pre §§ 22, 23 bez DPH

EZ-05 EZ do 1000 V a nad 1000 V (do 35 kV)  v obj. bez nebezpeč. výbuchu (objekty triedy A)

88 € *

EZ-06 EZ do 1000 V  v  objekt. bez nebezp.  výbuchu (obj.  tr.  A) a s nebezp. výbuchu

90 € *

    (obj. tr. B a B1)  
EZ-07 EZ do 1000 V v objektoch tried A, B a B1 a  EZ nad 1000 V (do 35 kV)

99  € *

       
    ŠTUDENTI (denné štúdium): Základný rozsah cena bez DPH
    DOKTORANDI (interní): Základný rozsah cena bez DPH
EZ-08 § 21 a lebo  § 22 pre študentov Bc. a Ing.  :  EZ do 1000 V,  v objektoch bez nebezp. 

41  € *

    výbuchu (obj. tr. A)  
EZ-09 § 23 pre študentov Bc. a Ing. :  EZ do 1000 V,  v objektoch bez nebezpečen.

58  € *

    výbuchu (objekty triedy A)     
EZ-10 § 22 pre interných doktorandov :  EZ do 1000 V,  v objektoch bez nebezpeč.

52  € *

    výbuchu (objekty triedy A)  
EZ-11 § 23 pre interných doktorandov: EZ do 1000 V,  v objektoch bez nebezp.

59  € *

    výbuchu (objekty triedy A)  
       
       
  Vysvetl.:  * učebné pomôcky sú poskytované bezplatne  
       
       

 

 
         
  Celková suma na úhradu:  €  vrátane DPH
         
   Kliknutím na PREPOCITAJ  urobí výpočet celkovej sumy a prekontroluje vyplnenie (prihlášku neodošle).  
   
   
Spôsob úhrady (ak ste úhradu urobili pred obdržaním zálohovej faktúry alebo faktúry):  
 prevodom - uveďte číslo účtu / kód banky:  
   variabilný symbol VS (max. 10 znakov):    VS:  uveďte číslo, napr. IČO
 poštovou poukážkou - uveďte názov pošty:  
Upozornenie: pri úhrade prevodom - uveďte účet / kód banky *;   pri úhrade poštou - uveďte názov  (označenie) pošty
 

Ďalšie informácie určené dodávateľovi
 
 
Poznámky: - K uhradenej platbe podľa odoslanej prihlášky, dodávateľ vystaví faktúru v súlade so zákonom o DPH.
                - Ak sa odborná príprava (školenie) nebude konať, bude Vám vrátená celá vopred uhradená suma.
 
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške a v súvisiacich dokladoch podľa zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhlášok MPSVR SR č. 356/2007 Z. z.  a č. 508/2009 Z. z. v ich platnom znení a s  ich rozširovaním formou kopírovania pre účely evidencie a informovania o vzdelávaní v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Odoslaním prihlášky - kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAJ" vyjadrite súhlas so spracovaním osobných údajov.
 

   kliknutím na OBJEDNAJ  odošle prihlášku (objednávku) na školenie elektrotechnikov (§§ 21, 22, 23).

 

   
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina