home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  |  internetový obchod |  naši dlžníci
   
spoločnosť MARKAB je už 25 rokov Váš partner vo vzdelávaní
 
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
  Pocitadlo Web4U.cz  

                 
 
ELEKTROTECHNICKÉ  MINIMUM   - akreditovaný vzdelávací program 
 - získanie elektrotechnickej kvalifikácie - inf-kliknite sem
Prihláška na vzdelávanie začínajúce 26. január 2018: kliknite sem - Tento termín je už obsadený    
Potvrdenie o akreditácii: kliknite sem   
Dátumy prednášok, laboratórnych cvičení a záverečných skúšok: kliknite sem
požiadavky na vstupné vzdelanie účastníkov, rozsah vzdelávania, ďalšie informácie:    kliknite sem
ako možno získať živnostenské oprávnenie pre práce na elektrických zariadeniach:    kliknite sem
- podľa § 21, vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. držitelia osvedčenia o absolvovaní tohto akreditovaného vzdelávacieho programu
  plnia podmienku vzdelania pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhlášky č. 508 (§ 21, 22, ...),

- podľa § 22 ods. 1 písm. c) živnostenského zákona, osvedčenie o absolvovaní tohto akreditovaného vzdelávacieho programu

  je dokladom na preukázanie vzdelania pre získanie remeselnej živnosti pre prácu na vyhradených technických zariadeniach

  elektrických,

- po nadobudnutí odbornej praxe najmenej 1 rok, absolvent tohto akreditovaného vzdelávacieho programu môže získať osvedčenie

  o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike "§ 22 - samostatný elektrotechnik", čím splní podmienku odbornej spôsobilosti viazanej

  živnosti podľa živnostenského zákona.

   
     
OP - Školenie - odborná príprava, skúška, vydanie nového osvedčenia §§  21, 22, 23
      
        začiatok školenia OP:       22. január 2018  (pondelok) - prihláška - kliknite sem Tento termín je už obsadený
         začiatok školenia OP:       06. február 2018  (utorok) - prihláška - kliknite sem - Tento termín je už obsadený
         začiatok školenia OP:       13. február 2018  (utorok) - prihláška - kliknite sem
        len u nás (v MARKABe): účastníci OP obdržia zdarma učebnicu (knihu) a CD s vyučovacím systémom a s testami
          
AOP - Školenie - aktualizačná odborná príprava - predĺženie platnosti osvedčenia  §§ 21, 22, 23, 24
    
     dátum konania AOP :         22. január 2018  (pondelok) - prihláška - kliknite sem Tento termín je už obsadený
     dátum konania AOP :         06. február 2018  (utorok) - prihláška - kliknite sem - Tento termín je už obsadený
     dátum konania AOP :         13. február 2018  (utorok) - prihláška - kliknite sem
      len u nás (v MARKABe): účastníci AOP obdržia zdarma publikáciu s výberom odprednášanej látky
 
       
====================================================================================
 
Spôsob informovania o seminároch a školeniach:
Elektronickou poštou informujeme osoby, ktoré na dokladoch určených pre MARKAB s.r.o. uviedli elektronickú adresu, alebo nás o informovanie požiadali inou formou (napríklad telefonicky); v prípade, že si neželáte, aby sme Vás o vzdelávacích aktivitách informovali, oznámte nám to spôsobom,ktorý uvádzame na každej informácii odosielanej  z MARKABu, alebo nám to oznámte iným spôsobom.  Ďakujeme.
  
        
   
odborná spôsobilosť v elektrotechnike - §§ 21, 22, 23 - viac informácii - kliknite sem  >>           - § 24 - viac informácii - kliknite sem  >>
 
 
 
VÝBER Z PONUKY VYDAVATEĽSTVA MARKAB :    >> viac
 

 

 

 

 

 

errata

 

NOVINKA vydanie: 2013

  NOVINKA vydanie: 2011        

NOVINKA vydanie: 2012

NOVINKA

vydanie: 2013

 

inovované

     
učebnica   učebnica   elektronické učebnice   cenníky

výučbové

 videofilmy - ukážky

   výučba s podporou počítača      
Odborná spôsobilosť v elektrotechnike   BOZP na EZ alebo v ich blízkosti (laici, poučené osoby)  

Elektrotechnika, Elektrické stroje, Elektroenergetika

  Ukážka: Cenník prác na EZ Ochrana pred zásahom el. prúdom LPS - systém ochrany pred bleskom   SATURN   e-learning      
     
REKVALIFIKUJTE SA      
ZÍSKAJTE KVALIFIKÁCIU PRE ODBOR ELEKTROTECHNIKA    
     
     
         
 

elektrotechnické minimum

elektrotechnické minimum

   
   

 

   
     
     
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina