home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
     
 

ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

 akreditovaný vzdelávací program

- nadstavbové štúdium pre osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie -

štúdium umožňujúce získať základné elektrotechnické vzdelanie nutné pre splnenie kvalifikačnej požiadavky pre získanie osvedčenia a oprávnenia:

 - osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

- živnostenské oprávnenie z odboru "elektrotechnika"

 

 
  Ako získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. §21 - elektrotechnik:  
  - žiadosť sa podáva v ktorejkoľvek vzdelávacej inštitúcii, ktorá na príslušné vzdelávanie má oprávnenie od Národného  
    inšpektorátu práce  (žiadosť je možné podať i u nás v MARKABe spol. s r. o. ),  
  - ku žiadosti žiadaťeľ - absolvent akreditovaného vzdelávacieho programu, priloží tieto doklady:  
    a) doklad o ukončení (akejkoľvek) strednej školy (výučný list alebo maturitné vysvedčenie),  
    b) doklad o získanej elektrotechnickej kvalifikácii - v tomto prípade je to osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho  
         programu (Elektrotechnické minimum - číslo POA 3344/2013/87/1 alebo 3344/2018/53/1),  
    c) posudok o zdravotnej spôsobilosti pre prácu na elektrických zariadeniach  
     
  Pozn.: - pre § 21 - elektrotechnik sa nevyžaduje preukazovanie odbornej praxe.  
              - v elektrotechnike je možné odbornú prax započítavať najskôr odo dňa vydania dokladu o získanej elektrtechnickej kvalifikácie.  
              - pre § 22 - samostatný elektrotechnik  sa vyžaduje preukázanie odbornej praxe v dĺžke najmenej 1 rok  
     
              - po roku odbornej praxe, držiteľ osvedčenia § 21 - elektrotechnik,  môže získať osvedčenie § 22 - samostatný elektrotechnik  
     
  Ako môžu držitelia osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu Elektrotechnické minimum   
  -podľa POA číslo   3344/2013/87/1 a 3344/2018/53/1 získať živnostenské oprávnenie:  
  Podľa Živnostenského zákona a podľa stanoviska Ministerstva vnútra SR - Sekcia Verejnej správy MV SR - Odbor živnostenského podnikania (stanovisko je uvedené v odpovedi z MV SR - list MV SR č. SVS-OZP-2015/018348-002, zo dňa 01.07.2015):  
     
  - pre vydanie živnostenského oprávnenia pre viazanú živnosť musí fyzická osoba, ktorá nezamestnáva iné osoby, predložiť  
    osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike minimálne podľa § 22 - samostatný elektrotechnik (osvedčenie podľa  
    § 22 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ).  
    Osoba, ktorá zamestnáva i iné osoby, musí predložiť oprávnenie, ktoré môže získať od niektorej OPO organizácie,  
    ktorá na to má oprávnenie od Národného inšpektorátu práce. Na vydanie oprávnenia je ale potrebné i osvedčenie.  
     
  - pre vydanie živnostenského oprávnenia pre remeselnú živnosť z elektrotechnického odboru (napríklad pre: "montáž, rekonštrukcia  
    a údržba vyhradených technických zariadení elektrických s napätím do 1000 V  v objektoch triedy A  a bleskozvody"), absolvent  
    tohto akreditovaného vzdelávacieho programu musí predložiť:  
  a) doklad o ukončení (akejkoľvek) strednej školy (výučný list alebo maturitné vysvedčenie),  
  b) doklad o získanej elektrotechnickej kvalifikácii - v tomto prípade je to osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho  
       programu (v MARKABe: Elektrotechnické minimum - číslo POA 3344/2013/87/1 alebo 3344/2018/53/1),  
  c) doklad potvrdzujúci nadobudnutú odbornú prax v dĺžke požadujúcej Živnostenským zákonom,  
  d) na vydanie oprávnenia pre remeselnú živnosť sa nevyžaduje predloženia osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike  
       pozn: bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike ale osoba nesmie pracovať  na vyhradených technických  
       zariadeniach elektrických,  preto takéto osvedčenie je i tu potrebné.  
      
     
  návrat (home): kliknite sem  
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina