home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  |  internetový obchod  |   naši dĺžnici
         spoločnosť MARKAB je už 25 rokov Váš partner vo vzdelávaní                
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo získa absolvent
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
  Pocitadlo Web4U.cz  
                 
   

 

ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM - akreditovaný vzdelávací program (nadstavbové štúdium) na získanie základného elektrotechnického vzdelania nutného pre splnenie kvalifikačnej požiadavky pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

 

vzdelávacia inštitúcia: MARKAB spol. s r. o., Žilina  -  www.markab.sk

 

   
minimálne vstupné vzdelanie:
- minimálne stredné odborné vzdelanie technického zamerania (výučný list) alebo
- úplné stredné odborné vzdelanie (maturitné vysvedčenie) alebo
- stredné všeobecné vzdelanie - gymnázium (maturitné vysvedčenie).
formy vzdelávania:
 - prezenčne, formou sústredení  (prednášky a laboratórne cvičenia)
 - dištančne (individuálne štúdium, riešenie zadaných úloh)
 - odborná prax
profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu vie čítať elektrotechnickú dokumentáciu pre potreby výkonu pracovných činností na elektrotechnických zariadeniach, používať správnu odbornú elektrotechnickú terminológiu, používať elektrotechnické normy (STN a EN). Ovláda základné metódy riešenia elektrických obvodov jednosmerných, striedavých jednofázových aj trojfázových, princípy činnosti a použitia elektrických strojov a prístrojov, merania v elektrotechnike, základné poznatky o polovodičoch a polovodičových meničoch, spôsoby výroby, bezpečného rozvodu a použitia elektrickej energie. Pozná zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarnej ochrany pri práci na elektrotechnických zariadeniach, zásady foriem podnikania v elektrotechnike a manažmentu kvality a environmentu.
štúdijné materiály: Základné študijné materiály účastníkom tohto vzdelávania sú poskytované zdarma.
osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike Absolventi akreditovaného vzdelávacieho programu ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM môžu, so zľavou 50 % (celkom 36 € 1 DPH), na základe overenia vedomosti, získať priamo vo vzdelávacej inštitúcii MARKAB s.r.o., Žilina i osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike  § 21-elektrotechnik  podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení  vyhl. MPSVR SR č. 435/2012 Z. z. a vyhl. MPSVR SR č. 398/2013 Z. z.
elektronická prihláška na www.markab.sk   : Do akreditovaného vzdelávacieho programu ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM sa môžete prihlásiť na webovej stránke   www.markab.sk  , kde je elektronická prihláška. Prihlásené osoby budú, pred termínom začiatku vzdelávania, vyzvané, aby potvrdili alebo nepotvrdili svoju účasť na tomto vzdelávaní a bude im zaslaná predfaktúra na uhradenie 1/3 poplatkov z celkovej sumy za toto akreditované vzdelávanie  (úhrada tejto predfaktúry je potvrdením záväznej prihlášky na toto vzdelávanie).
 
   
   
  KTO JE ELEKTROTECHNIK ?
   
  Elektrotechnik môže získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.
   
  Podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. 
 

v znení vyhl. MPSVR SR č. 435/2012 Z,z. a vyhl. MPSVR SR č. 398/2013 Z.z.

   
 

§ 21

 

Elektrotechnik

   
  (1) Elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské
        elektrotechnické vzdelanie.
   
   (2) Elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na  
  vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom
  študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie
  elektrické xx) , alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe 9a)
  zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín.
   
  Poznámka pod čiarou k odkazu 9a) znie:
 

9a)  § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov “.

xx)  ktorých učebných a študijných odborov sa to týka je uvedené v Metodickom usmernení MŠ SR č. 9/2010 a č. 8/2014
   
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Pozn.: po roku odbornej praxe, držiteľ osvedčenia § 21 - elektrotechnik,  môže získať osvedčenie § 22 - samostatný elektrotechnik
 
Ďalšie informácie: kliknite sem

 

   
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina