home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
     
     
 

 
     
  Stupeň vzdelania a kvalifikácia:  
 

 Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o celoživotnom vzdelávaní“) ďalším vzdelávaním je vzdelávanie vo vzdelávacích inštitúciách ďalšieho vzdelávania  nadväzujúce na školské vzdelávanie alebo iné vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie. Ďalšie vzdelávanie umožňuje získať čiastočnú kvalifikáciu alebo úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní, alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti. Úspešným absolvovaním ďalšieho vzdelávania nemožno získať stupeň vzdelania. Stupeň vzdelania (napr. stredné vzdelanie, úplné stredné vzdelanie, atď.) sa získava úspešným absolvovaním školského vzdelávania podľa § 2 ods. 2 zákona o celoživotnom vzdelávaní.

PODMIENKOU pre prijatie osoby do akreditovaného vzdelávacieho programu "Elektrotechnické minimum" je, aby príslušná osoba už predtým, v školskom vzdelávaní, získala niektorý z následovných stupňov vzdelanoia: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie  (SO, USO, USV).

 
     
 

Posudzovanie kvalifikácie absolventov akreditovaného vzdelávacieho programu ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

 
 

- stanovisko Odboru celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR -

 
 

- výber z e-mailu z OCV –

 
     
 

Do MARKABu s.r.o. došlo: 07.09.2018

 
  Skratky v texte:  
  OCV – Odbor celoživotného vzdelávania (na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)  
  SKKR - Slovenský kvalifikačný rámec - schválený vládou SR v novembri 2017 -  dostupnosť na adrese: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27027  
     
  Podľa stanoviska OCV MŠVVaŠ SR,  absolventi akreditovaného vzdelávacieho programu "Elektrotechnické minimum" získavajú takúto kvalifikáciu:  
     
 
1. Ak osoba v školskom vzdelávaní získala stupeň vzdelania SO (vyučený) technického neelektrotechnického učebného odboru a absolvovala akreditovaný vzdelávací program Elektrotechnické minimum v rozsahu najmenej 400 hodín zameraný na technické zariadenia elektrické:
 
 
Otázka č. 1: Je správne posudzovanie, že okrem SO v učebnom odbore získanom v školskom vzdelávaní má teraz i SO v odbore elektrotechnika?
podľa stanoviska OCV MŠVVaŠ SR: absolvovaním Elektrotechnického minima nie je možné získať stupeň vzdelania, absolvent programu však získa kvalifikáciu na rovnakej úrovni SKKR ako poskytuje školské vzdelávanie v SO v odbore elektrotechnika
Vysvetlenie: Každý účastník tohto akreditovaného vzdelávacieho programu "elektrotechnické minimum" už predtým získal stupeň vzdelania v školskom vzdelávaní (stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie) - to je podmienka na prijatie do tohto vzdelávania.
 
     
 

2. Ak osoba v školskom vzdelávaní získala stupeň vzdelania USO (maturita) neelektrotechnického študijného odboru a absolvovala akreditovaný vzdelávací program Elektrotechnické minimum v rozsahu najmenej 400 hodín zameraný na technické zariadenia elektrické:

 
 
Otázka č. 2: Je správne posudzovanie, že okrem USO v študijnom odbore získanom v školskom vzdelávaní má teraz i USO v odbore elektrotechnika?
podľa stanoviska OCV MŠVVaŠ SR: absolvovaním Elektrotechnického minima nie je možné získať stupeň vzdelania, absolvent programu však získa kvalifikáciu na rovnakej úrovni SKKR ako poskytuje školské vzdelávanie v USO v odbore elektrotechnika  
Vysvetlenie: Každý účastník tohto akreditovaného vzdelávacieho programu "elektrotechnické minimum" už predtým získal stupeň vzdelania v školskom vzdelávaní (stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie) - to je podmienka na prijatie do tohto vzdelávania.
 
     
 
3. Ak osoba v školskom vzdelávaní získala stupeň vzdelania USV (gymnázium - maturita) neelektrotechnického študijného odboru a absolvovala akreditovaný vzdelávací program Elektrotechnické minimum v rozsahu najmenej 400 hodín zameraný na technické zariadenia elektrické:
 
 
Otázka č. 3: Môže sa vzdelanie tejto osoby posudzovať tak, že okrem USV v študijnom odbore získanom v školskom vzdelávaní, spĺňa teraz i úroveň vzdelania  USO v odbore elektrotechnika? (pozn.: USV - gymnázium a USO predstavujú rovnakú úroveň vzdelania – v oboch prípadoch úroveň vzdelania sa dosiahla maturitnou skúškou)
podľa stanoviska OCV MŠVVaŠ SR: odpoveď je ako vyššie: absolvovaním Elektrotechnického minima nie je možné získať stupeň vzdelania, absolvent programu však získa kvalifikáciu na rovnakej úrovni SKKR ako poskytuje školské vzdelávanie v USO v odbore elektrotechnika
Vysvetlenie: Každý účastník tohto akreditovaného vzdelávacieho programu "elektrotechnické minimum" už predtým získal stupeň vzdelania v školskom vzdelávaní (stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie) - to je podmienka na prijatie do tohto vzdelávania.
 
     
     
  - absolvent získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu  ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM s platnosťou v celej Slovenskej republike,  
  - držiteľ tohto osvedčenia plní podmienku pre získanie osvedčenia "§ 21 - elektrotechnik"  podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v platnom znení,  
  - držiteľ tohto osvedčenia môže, za výhodných podmienok, so zľavou 50 % (celkom 36 € + DPH), priamo v spoločnosti MARKAB spol. s r. o., Žilina, získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike  § 21 - elektrotechnik pre prácu s napätiami do 1000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu.  
     
     
 
  Absolvent Elektrotechnického minima, v spoločnosti MARKAB spol. s r.o., Žilina, môže  získať:  
 

 

 
  - osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM,  
  - osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike  § 21 - elektrotechnik  
     
  Pozn.: po roku odbornej praxe môže získať osvedčenie § 22 - samostatný elektrotechnik  
     
     
  návrat (home): kliknite sem  
     
 
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina